วันพุธ, กันยายน 27, 2023
หน้าแรกEXCLUSIVEสร้าง“คนเก่งและดี”แบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

สร้าง“คนเก่งและดี”แบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี

ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ทุกองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แน่นอนว่า ต้องเป็นเรื่องของ การพัฒนาคน (Human Capital Development) ให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง

การสร้างและดูแลพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี จึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่ดีในการบ่มเพาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ GC ในฐานะองค์กรที่นำ หลัก ESG มาปรับใช้ ได้ออกแบบกระบวนการดูแลพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง

ยิ่งปรับให้พอดี ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ความท้าทาย และความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งเรื่องของ Digital Disruption วิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19 ทำให้กระบวนการทำงานแบบเดิมๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปีที่ผ่านมา GC จัดทำโครงการ FiT Project เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ Lean ยิ่งขึ้น ตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Productivity) และความคล่องตัว (Agility) ขององค์กร ช่วยสร้างกำไรได้เพิ่มมากกว่า 1,700 ล้านบาทต่อปี มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 224 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 560 ล้านบาทต่อปี และที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นกว่าร้อยละ 80 เลยทีเดียว

นอกจากโครงการ FiT Project แล้ว ยังมีการ Upskill และ Reskill พนักงานทุกคน ผ่านอีกหลายโครงการ ทั้งโครงการ GC Group Talent for SVP Pool, โครงการ GC Next Gen, โครงการ dEX | SPARK – Data Science and Engineering program และโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพ และความเชื่อมั่นในการรับความเปลี่ยนแปลง ให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ด้วยการลงทุนด้านการฝึกอบรม (Investment in Employee Training) มากถึง 134.53 ล้านบาท

อีกทั้งยังมี การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน พร้อมจัดทำโครงสร้างเสริมศักยภาพให้พนักงานทุกระดับผ่านโครงการอบรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าเป้าหมาย และสนับสนุนให้พนักงานเติบโต เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น มีความกล้าคิด กล้าทำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า

สร้างความเท่าเทียมในองค์กร พื้นฐานการให้ค่าความเป็นคน

เรื่องความเท่าเทียม กำลังเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะภายในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากและหลากหลาย จึงต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กัน GC เองมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดโซ่อุปทาน เรียกว่าครอบคลุมทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ นำไปสู่การจัดการควบคุมความเสี่ยงและความปลอดภัยที่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากลอีกด้วย ส่งผลให้ไม่พบการดำเนินงานที่ละเมิดต่อสิทธิแรงงานหรือสิทธิมนุษยชน

อีกทั้งยังไม่พบการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน เรื่องความหลากหลายพบว่า GC มีผู้หญิงในตำแหน่งบริหารสูงถึง 25% และมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 31% ภายในปี 2569 เป้าหมายดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวสู่การดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สะท้อนกระบวนการในการดูแลความเท่าเทียมในองค์กรของ GC ที่ใส่ใจพนักงานทุกกลุ่ม และให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศสภาพ

บริหารตามหลัก GRC โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

ไม่ว่าจะดูแลพนักงานดีอย่างไร ธุรกิจก็ย่อมมีความเสี่ยง หากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ฉะนั้น เพื่อให้พนักงานของ GC เติบโตขึ้นไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดี GC จึงมีการกำหนดการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management & Internal Control and Compliance หรือ GRC) เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ที่ทั้งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการ ไปจนถึงบุคคลากรทุกระดับ มองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกันและร่วมลงมือทำไปพร้อมๆ กัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ GC ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช. และได้รับคะแนนระดับดีเลิศหรือ 90-100 คะแนน จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยต่อเนื่องถึง 10 ปีซ้อน

เมื่อ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดขององค์กร ได้รับการดูแลภายใต้กระบวนการภายในองค์กรที่ดี เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ตามแบบฉบับของ GC แน่นอนว่า ผลลัพธ์เชิงบวกจะเกิดขึ้นกับทั้งตัวพนักงาน องค์กร และสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

spot_imgspot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img