วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกHighlight“ชัชชาติ”เซ็นประกาศกทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์
- Advertisment -spot_imgspot_img

“ชัชชาติ”เซ็นประกาศกทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์

ผู้ว่าฯกทม. เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์ ผับ ร้านอาหาร ฟิตเนส เสริมสวย ฯลฯเฮ เปิดดำเนินการได้และให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม

วันที่ 25 มิ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

 1. 1.ยกเลิกประกาศ กทม. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49), ประกาศ กทม. เรื่อง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก และประกาศ กทม. เรื่อง เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2564
 2. 2.การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยสมัครใจ ขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมอย่างถูกวิธี ส่วนกรณีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ควรใส่หน้ากากอนามัยกรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อโควิค ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิดหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิค ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
 3. 3.การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตกรุงเทพฯ และการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานในเขตกทม.สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ปกติ
 4. 4.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้
 5. 5.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้
 6. 6.สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม
 7. 7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม
 8. 8.สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการเมื่อมีความพร้อม
 9. 9.โรงมหรสพ โรงละครการแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม
 10. 10.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร สามารถเปิดดำเนินการให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม
 11. 11.การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬา ให้ดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม
 12. 12.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้ทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่
 13. 13.สถานที่กิจการหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการเมื่อมีความพร้อม

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและอาจมีความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงอยากให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img