วันเสาร์, กรกฎาคม 24, 2021
No menu items!
หน้าแรกHighlight“สธ.”ทวง 6.8 พันล้านบาทแก้โควิด “3เดือนแล้ว”สำนักงบฯเงียบไร้วี่แวว
- Advertisment -spot_imgspot_img

“สธ.”ทวง 6.8 พันล้านบาทแก้โควิด “3เดือนแล้ว”สำนักงบฯเงียบไร้วี่แวว

สธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงสำนักงบฯ ทวงของบกลาง 6.8 พันล้านบาทแก้ปัญหาโควิดระลอก เม.ย. หลังทำเรื่องขอด่วนตั้งแต่เดือน พ.ค.  กว่า 3 เดือนยังไร้วี่แวว ทำเกิดการค้างจ่ายค่าอุปกรณ์-ค่าเสี่ยงภัยคนทำงานพื้นที่ระบาด

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ สธ 0206.02 /10444  ลงวันที่ 19 พ.ค. 2564  ลงนามโดยนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระพบจาการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งถึง ผอ.สำนักงบประมาณโดยอ้างถึง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 /17841 ลงวันที่ 7 พ.ค.2564 และ 2.หนังสือลำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/10481 ลงวันที่ 4 พ.ค.2564 

ทั้งนี้ในรายระเอียดหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติการสนับสนุนงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการค่าใช้ง่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 จำนวน12,576,629,322.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ให้กระทรวงสาธารณสุข และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำนักงบประมาณขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดและเตรียมความพร้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาตระลอกเม.ย.2564 จำนวน 6,823,406,608 – บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)

ต่อมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทำ หนังสือด่วนที่สุดอีกฉบับ เลขที่ สธ 0206.02 /14782  ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564  ลงนามโดยนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564  จำนวน 6,823,406,608 – บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)  เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกเม.ย.ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเม.ย.2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน.

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img