วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSUpcycle CO2 รีไซเคิล ให้เป็นเชื้อเพลิง คอนกรีต และอื่นๆ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Upcycle CO2 รีไซเคิล ให้เป็นเชื้อเพลิง คอนกรีต และอื่นๆ

Putting CO2 to Use & Creating Value from Emissions

“….ตลาดสำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use Market คาดว่าจะค่อนข้างเล็กในระยะสั้น แต่สามารถพัฒนา และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ในระยะยาวต่อไป…”

โอกาสใหม่ ๆ สำหรับกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services กำลังดึงดูดความสนใจต่อการลงทุนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน Governments, Industry & the Investment Community ในหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย ..

CO2 Flows for CO2 Use Applications | Credit : IEA

การวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางการตลาดในระยะสั้น Near-Term Market Potential สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services ที่ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 พบแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ เชื้อเพลิง Fuels, สารเคมี Chemicals, วัสดุก่อสร้างจากแร่ธาตุ Building Materials from Minerals, วัสดุก่อสร้างจากของเสีย Building Materials from Waste และการใช้ CO2 เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการทางชีวภาพ Enhance the Yields of Biological Processes ..

ทั้ง 5 หมวดหมู่ สามารถปรับขยายขนาดตลาดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ให้เพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อย 10 MtCO2 ต่อปี ซึ่งเกือบเท่ากับความต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ทั้งหมดในปัจจุบันสำหรับการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม Food & Beverages Production แต่ส่วนใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการค้า และกฎระเบียบอีกมากมายมาพร้อมด้วย .. การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use จะรองรับเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ที่สามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันได้ Application is Scalable, ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ Uses Low-Carbon Energy และเข้าไปแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยมลพิษสูงกว่าตลอดอายุการใช้งานได้ .. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก CO2 บางชนิดยังเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บคาร์บอนอย่างถาวร Permanent Carbon Retention โดยเฉพาะในวัสดุก่อสร้าง Building Materials อีกด้วย ..

ทั้งนี้ เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจมากขึ้น และปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแสวงหาแนวทาง และกระบวนการอัพไซเคิล Upcycle CO2 Process ด้วยรูปแบบนวัตกรรมใหม่ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดต่อสภาพอากาศตลอดอายุการใช้งาน หรือ CO2 Life-Cycle Climate Benefits .. ตลาดสำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide: CO2 Use Market คาดว่าจะค่อนข้างเล็กในระยะสั้น แต่สามารถพัฒนา และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ในระยะยาวต่อไป โดยเฉพาะตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง Building Materials ..

การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะสำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ Public Procurement of Low-Carbon Products สามารถช่วยสร้างตลาดแรกเริ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 และช่วยในการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิค Development of Technical Standards .. ในระยะยาว CO2 ที่มาจากชีวมวล Biomass หรือดักจับจากอากาศ Air โดยตรง สามารถแสดงบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero รวมถึงพวกมัน คือ แหล่งคาร์บอนสำหรับเชื้อเพลิงการบิน Aviation Fuels และเคมีภัณฑ์ Chemicals แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมด้วยแนวคิดคาร์บอนเป็นกลาง Carbon Neutrality ..

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 คือ สินค้าที่มีคุณค่า Valuable Commodity ..

ทั่วโลกมีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ประมาณ 230 ล้านตันทุกปี ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ อุตสาหกรรมปุ๋ย Fertilizer Industry ซึ่งใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ประมาณ 130 Metric Tons of Carbon Dioxide Equivalent : Mt CO2 หรือ Mt CO2e ต่อปีในการผลิตยูเรีย Urea Manufacturing รองลงมา คือ น้ำมัน และก๊าซ Oil & Gas โดยมีการใช้ 70-80 Mt CO2 ต่อปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ Enhanced Oil Recovery ..

การใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ได้แก่ การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม Food & Beverage Production, การแปรรูปโลหะ Metal Fabrication, การทำความเย็น Cooling, การดับไฟ Fire Suppression และการกระตุ้นการเติบโตของพืชในโรงเรือน Stimulating Plant Growth in Greenhouses .. อย่างไรก็ตาม การใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน Commercial Applications Today นั้น มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 โดยตรง ..

ทั้งนี้ แนวทางใหม่ New Pathways ต่างออกไป พวกมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide: CO2 ให้เป็นเชื้อเพลิง Fuels, เคมีภัณฑ์ Chemicals และวัสดุก่อสร้าง Building Materials เป็นหลัก .. กระบวนการแปรสภาพทางเคมี และชีวภาพ Chemical & Biological Conversion Processes เหล่านี้ กำลังกระตุ้นความสนใจให้เพิ่มขึ้นต่อภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน และนักลงทุน แต่กระบวนการส่วนใหญ่อยู่เพียงในช่วงเริ่มต้น และยังต้องเผชิญกับความท้าทายทางการค้า และกฎระเบียบอีกมากมาพร้อมด้วย ..

Simple Classification of Pathways for CO2 Use | Credit : IEA

การผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นฐาน CO2-Based Fuels และเคมีภัณฑ์ Chemicals ที่ต้องใช้พลังงานเข้มข้น Energy-Intensive และต้องการไฮโดรเจนในปริมาณมาก Large Amounts of Hydrogen : H2 นั้น คาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนไปเป็นเชื้อเพลิง Conversion of Hydrogen into a Fuel ที่ง่ายต่อการจัดการ และใช้งาน เช่น เชื้อเพลิงสำหรับการบิน Aviation Fuel เป็นต้น .. คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ยังสามารถแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ในฐานะวัตถุดิบในสารเคมี และโพลิเมอร์ Raw Material in Chemicals & Polymers .. นอกจากนั้น สำหรับวิถีทางที่ใช้พลังงานน้อยกว่า ได้แก่ การใช้ CO2 ทำปฏิกิริยา กับแร่ธาตุ หรือของเสีย Minerals or Waste Streams เช่น ตะกรันเหล็ก Iron Slag เพื่อสร้างคาร์บอเนตสำหรับวัสดุก่อสร้าง Carbonates for Building Materials เป็นต้น ..

คาร์บอน Carbon ใน CO2 สามารถนำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง Fuels ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีเทน Methane: CH4, เมทานอล Methanol : CH3OH, น้ำมันเบนซิน Gasoline และเชื้อเพลิงการบิน Aviation Fuels .. กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ CO2 ร่วมกับไฮโดรเจน Hydrogen : H2 ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงในการผลิต และส่งผลให้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอน Carbon-Containing Fuel นั้น บริหารจัดการ และใช้งานได้ง่ายกว่าไฮโดรเจนบริสุทธิ์ Pure Hydrogen .. ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ Low – Carbon Hydrogen สามารถผลิตขึ้นได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels รวมกับ Carbon Capture and Storage : CCS หรือผ่านการอิเล็กโทรไลซิสของน้ำ Electrolysis of Water โดยใช้กำลังไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Electricity นั่นเอง ..

เชื้อเพลิงที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2-Derived Fuels มีความน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่การใช้ตัวนำพาพลังงานคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Energy Carriers อื่น ๆ เช่น กำลังไฟฟ้า Electricity หรือไฮโดรเจน Hydrogen เป็นต้นนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง เช่น ในด้านการบิน Aviation .. หลายบริษัทฯ ได้สร้างโรงงานสาธิต และโรงงานต้นแบบที่ผลิตมีเทน Methane : CH4 และเมทานอล Methanol : CH3OH จาก CO2 และไฮโดรเจน Hydrogen : H2 แล้ว โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 หลายร้อยถึงหลายพันตันต่อปี .. เส้นทางการแปลงทางเคมี และชีวภาพ Chemical & Biological Conversion Pathways อื่น ๆ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ CO2-Derived Fuels ปริมาณมาก ยังคงถือว่าอยู่ในขั้นตอนการวิจัย หรือการสาธิตขั้นต้นเท่านั้น ..

ทั้งนี้ คาร์บอน Carbon และออกซิเจน Oxygen ในคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ในการผลิตเคมีภัณฑ์ รวมถึง พลาสติก Plastics, เส้นใย Fibers และยางสังเคราะห์ Synthetic Rubber .. เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ได้จาก CO2-Derived Fuels การแปลง CO2 ให้เป็นเมทานอล Methanol : CH3OH และมีเทน Methane : CH4 นั้น คือ วิถีทางเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ที่สุด .. เมทานอล Methanol : CH3OH สามารถเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางทางเคมีมูลค่าสูงที่มีคาร์บอนอื่น ๆ เช่น โอเลฟิน Olefins ซึ่งใช้ในการผลิตพลาสติก Manufacture Plastics และอะโรเมติกส์ Aromatics ซึ่งใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สุขภาพ และสุขอนามัย Health & Hygiene รวมทั้งการผลิต และการแปรรูปอาหาร Food Production & Processing เป็นต้นมาพร้อมด้วย ..

โดยทั่วไป กลุ่มของเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และโพลีเมอร์ Special Group of Chemicals & Polymers ถูกใช้ในการผลิตพลาสติก Plastics, โฟม Foams และเรซิน Resins .. คาร์บอน Carbon ใน CO2 สามารถใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ Polymers โดยการแทนที่ส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel-Based Raw Material ในกระบวนการผลิต Manufacturing Process .. แตกต่างจากการแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิง และตัวกลางทางเคมี Conversion of CO2 to Fuels & Chemical Intermediates เป็นอย่างมาก กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ Polymer Processing with CO2ต้องใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจาก CO2 ถูกแปลงเป็นโมเลกุลที่มีสถานะพลังงานต่ำกว่า หรือคาร์บอเนต Carbonate ปัจจุบัน บริษัทฯ ต่าง ๆ มากมายกำลังมุ่งดำเนินงานโรงงานพอลิเมอร์ Polymer Plants โดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เป็นวัตถุดิบ Raw Material ..

Mature Conversion Pathway for CO2-Derived Polymers | Credit : IEA

คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 สามารถใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง Building Materials เพื่อทดแทนน้ำในคอนกรีตที่เรียกว่า CO2 Curing Concrete หรือเป็นวัตถุดิบในองค์ประกอบ เช่น ซีเมนต์ Cement และ Construction Aggregates .. การใช้งานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของ CO2 กับแคลเซียม Calcium หรือแมกนีเซียม Magnesium ในการสร้างโมเลกุลคาร์บอเนตพลังงานต่ำ Low-Energy Carbonate Molecules .. ทั้งนี้ CO2 Curing Concrete คือ หนึ่งในแอพพลิเคชั่นการใช้ CO2 ที่มีแนวโน้มเป็นที่นิยมใช้งานมากที่สุด ในขณะที่ การผนวกรวม CO2 สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ Production of Cement ในตัวมันเองนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มของการพัฒนา Earlier Stage of Development แต่ก็ถือได้ว่ากำลังจะมีแนวโน้มที่สดใสในตลาดได้ในที่สุด ..

ทั้งนี้ ในภาพรวมการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use และเทคโนโลยีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use Technologies นั้น สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยลงเป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Emissions หรือไปถึงระดับเป็นลบสุทธิ Negative Emissions ได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องเพราะพวกมันเพียงแค่คืนคาร์บอนบางส่วนที่ชีวมวลจากพืช Biomass from Plant ดูดซับเข้าไปในขณะที่เติบโต แทนที่จะปล่อยคาร์บอนที่เคยถูกขังอยู่ใต้ดินมาก่อนหลายล้านปีในรูปของน้ำมัน Form of Oil ..

อย่างไรก็ตาม ตลาดผลิตภัณฑ์จากคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Market ใหม่ ๆ กำลังเกิดขึ้น แต่ขนาดการใช้ CO2 Use ในอนาคตนั้น ถือว่ายังไม่แน่นอน ..

ศักยภาพของตลาดในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services ที่ได้จาก CO2 นั้น ยากที่จะประเมิน ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี และการพึ่งพากรอบนโยบายสำหรับแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การประเมินตลาดในอนาคตเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก .. ในทางทฤษฎี การใช้งานคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use บางอย่าง เช่น เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ Fuels & Chemicals เป็นต้นนั้น อาจเพิ่มปริมาณการใช้งาน CO2 ขึ้นอีกหลายพันล้านตันต่อปี .. แต่ในทางปฏิบัติ การผลิตเชื้อเพลิงที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นฐาน CO2-Based Fuels และสารเคมี Chemicals นั้น จะแข่งขันโดยตรงกับการใช้ไฮโดรเจน หรือกำลังไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Hydrogen or Electricity ซึ่งจะคุ้มค่ากว่า ในแอปพลิเคชันการใช้งานส่วนใหญ่หรือไม่นั้น ยังเป็นที่สงสัย ..

อุปสรรคในการขยายขนาดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในระยะสั้น Barriers to Near-Term Scale Up of CO2 Use คือ กฎระเบียบในเชิงพาณิชย์มากกว่าประเด็นทางเทคโนโลยี .. การวิเคราะห์ในมุมมองนี้ พิจารณาถึงศักยภาพในระยะสั้นในการเพิ่มขนาดของตลาดให้มีการใช้ CO2 อย่างน้อย 10 Mt CO2 ต่อปีสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services ที่ได้รับจาก CO2 Use แต่ละประเภทจาก 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เชื้อเพลิง Fuels, เคมีภัณฑ์ Chemicals, วัสดุก่อสร้างจากแร่ธาตุ Building Materials from Minerals, วัสดุก่อสร้างจากขยะ Building Materials from Waste และ การใช้ CO2 เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช Promote Plant Growth .. การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use ระดับนี้จะเกือบเทียบเท่ากับความต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Demand ในปัจจุบันทั้งหมดสำหรับการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม Food & Beverages Production ..

สำหรับเชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นฐาน CO2-Based Fuels & Chemicals ในปัจจุบันนั้น พบว่า ต้นทุนการผลิตสูงกว่าต้นทุนการผลิตของคู่แข่งขันในตลาดแบบดั้งเดิมหลายเท่า .. สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรเจน Hydrogen : H2 Production ลดลงอย่างรวดเร็ว .. การผลิตเชิงพาณิชย์เป็นไปได้ในตลาดที่มีทั้งพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy และ CO2 มีราคาถูก เช่นในชิลี Chile หรือไอซ์แลนด์ Iceland .. พอลิเมอร์ Polymers ที่ได้จาก CO2 สามารถผลิตขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าพอลิเมอร์จากฟอสซิล Fossil-Derived Polymers แต่ตลาดยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก ..

วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจาก CO2 และแร่ธาตุ หรือของเสีย สามารถแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน .. ตลาดแรกๆ สำหรับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Early Markets for CO2 Use ในการผลิตคอนกรีต Concrete Manufacturing กำลังเกิดขึ้นแล้ว โดยคอนกรีต CO2-Cured Concrete ที่กล่าวถึงนี้นั้น มีต้นทุนที่ต่ำกว่า และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับคอนกรีตที่ผลิตในรูปแบบแบบดั้งเดิม Conventionally-Produced Concrete .. การผลิตวัสดุก่อสร้างจากของเสีย และ CO2 ยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วยหลีกเลี่ยงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะแบบเดิม Conventional Waste Disposal .. คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่ใช้ในวัสดุก่อสร้างจะถูกกักเก็บไว้อย่างถาวรในผลิตภัณฑ์ โดยได้รับประโยชน์เพิ่มเติมด้านสภาพอากาศจากปริมาณซีเมนต์ที่ลดลงในกรณีของคอนกรีตที่ผ่านการบ่มด้วย CO2 .. สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบางประเภท ยังอาจต้องมีการทดลอง และปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการใช้งานที่กว้างขึ้นอีกจากนี้ไปพร้อมด้วย ..

การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Using CO2 สามารถสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ได้ด้วยการสร้างโอกาส Cultivating Early Opportunities และแผนงานระยะยาว Long Term Planning ..

การใช้ CO2 Use มิได้เหมือนกับการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Avoided ในรูปแบบเดิม .. การใช้ CO2 Use ไม่จำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reduce Emissions เสมอไป และผลประโยชน์ที่ได้รับสำหรับสภาพอากาศ Climate Benefits นั้น ซับซ้อน และต่างออกไป ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินวัฏจักรชีวิต Life-Cycle Assessment ที่ครอบคลุม เช่นเดียวกับ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด .. การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use สามารถให้ประโยชน์ต่อสภาพอากาศโดยสามารถปรับขนาดการใช้งานได้, ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำกว่า และแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยมลพิษปริมาณมากได้ตลอดอายุการใช้งานในระยะยาว .. ในระบบพลังงานที่ปล่อย CO2 เป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Emission นั้น คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่นำมาใช้จะต้องมาจากชีวมวล Biomass หรืออากาศ Air เท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสภาพอากาศ Achieve Climate Benefits .. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่เกี่ยวข้องกับการกักเก็บคาร์บอนอย่างถาวร เช่น วัสดุก่อสร้าง Building Materials สามารถนำเสนอการลดการปล่อยก๊าซมลพิษได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ปล่อย CO2 สู่บรรยากาศในท้ายที่สุด เช่น เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ Fuels & Chemicals ..

ความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use สำหรับแอปพลิเคชันการใช้งาน และศักยภาพของพวกมันในการลดการปล่อยมลพิษ หรือก๊าซเรือนกระจก Emission Reduction Potential กลายเป็นจำเป็นที่ขาดไม่ได้ .. ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย และการลงทุนในอนาคต Future Policy & Investment Decisions นั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life-Cycle Analyses ที่มีประสิทธิภาพมาแล้วตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ชัดเจนด้วยชุดข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง .. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มจากหลายสถาบัน ได้เริ่มพัฒนาแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก Early Stage of Development of Many CO2 Use Technologies เช่น การผลิตเชื้อเพลิงด้านการบินในอนาคต Future Aviation Fuels จากระบบ Carbon Capture & Storage : CCS เป็นต้น ..

Making Fuel From Thin Air | Carbon Engineering Claims Huge Step Forward in Carbon Capture Technology | Credit : Carbon Engineering

ทั้งนี้ การใช้ CO2 Use คือ ส่วนเสริม มิใช่ทางเลือกหลักสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก .. การใช้ CO2 Use ไม่คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซในระดับเดียวกับการดักจับ และจัดเก็บคาร์บอน Carbon Capture & Storage : CCS แต่สามารถร่วมแสดงบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศโดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ผนวกรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ทั้งหมด .. การวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency : IEA Scenario Analysis ที่มีการปรับใช้การจัดเก็บ CO2 อย่างจำกัด, การใช้ CO2 ภายในระบบพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิตเชื้อเพลิงเมทานอล Methanol : CH3OH และไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ Synthetic Hydrocarbon Fuels มาพร้อมด้วย แต่ให้น้อยกว่า 13% ของการลดการปล่อยก๊าซที่อาจมีให้จากการจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Storage นั้น พบว่า ความเป็นไปได้ และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเป็นลบสุทธิจากการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Potential for Negative Emissions from CO2 Use ก็มีจำกัดตามมาด้วยเช่นกัน ..

โอกาสในอนาคตสำหรับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use จะถูกกำหนดโดยการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ .. เทคโนโลยีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use Technologies จำนวนมากจะแข่งขันได้เฉพาะกับกระบวนการทั่วไป ซึ่งศักยภาพในการลดผลกระทบนั้น ได้รับการยอมรับในกรอบนโยบายด้านสภาพอากาศ Climate Policy Frameworks หรือเมื่อมีแรงจูงใจสำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า Lower-Carbon Products .. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Public Procurement สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างตลาดแรกเริ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่มีประโยชน์ต่อสภาพอากาศที่ตรวจสอบได้ Verifiable Climate Benefits และสามารถช่วยในการพัฒนามาตรฐานทางเทคนิค Development of Technical Standards ในอนาคตจากนี้ไป ..

ทั้งนี้ แม้ว่า ตลาดสำหรับการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use ได้รับการคาดหมายว่าจะมีขนาดค่อนข้างเล็กในระยะสั้น แต่สามารถพัฒนาโอกาสทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในระยะแรก ซึ่งโอกาสแรกเริ่มเหล่านี้ รวมถึงวัสดุก่อสร้าง Building Materials แต่ในบางกรณี ยังหมายรวมถึง โพลิเมอร์ Polymers และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use ทางอุตสาหกรรมใน Greenhouses อีกด้วย .. พื้นที่อุตสาหกรรมที่วัตถุดิบต้นทุนต่ำ Low-Cost Raw Materials, พลังงานคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Energy และผู้บริโภค Consumers อยู่ร่วมกัน และที่ซึ่งระบบท่อส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Pipelines ที่มีอยู่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถให้โอกาสในการวางแผนปรับใช้งานได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ..

การวิจัย พัฒนา และการสาธิต Research, Development & Demonstration : RD&D เพิ่มเติม กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สามารถนำไปสู่อนาคตเศรษฐกิจการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์สุทธิ Future Net-Zero CO2 Emission Economy รวมถึง เคมีภัณฑ์ และเชื้อเพลิงการบิน Chemicals & Aviation Fuels ที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ทางชีวภาพ หรือบรรยากาศโดยตรง Biogenic or Atmospheric CO2 ตลอดจนผนวกการใช้งานร่วมกับการวิจัย พัฒนา และการสาธิต Research, Development & Demonstration: RD&D สำหรับการผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Hydrogen Production ไปพร้อมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Using CO2 ในอนาคตจากนี้ไป สามารถสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ได้ด้วยการสร้างโอกาส Cultivating Early Opportunities ใหม่ ๆ และแผนงานระยะยาว Long Term Planning สำหรับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero ของมนุษยชาติให้บรรลุความสำเร็จได้ในที่สุด ..

การใช้ CO2 Use มีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้วย CO2 Footprint ที่ต่ำกว่าและมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยมลพิษ Emissions Reductions .. นอกจากนี้ยังสามารถเป็นส่วนประกอบของการปรับใช้ระบบ Carbon Capture & Storage : CCS System อย่างกว้างขวาง ซึ่ง IEA ได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องว่า พวกมัน คือ ส่วนสำคัญของหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ CO2 สามารถสนับสนุนการลงทุนสำหรับโอกาสในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ Investment in CO2 Capture Opportunities, การปรับแต่งเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง CO2 ในช่วงแรกจากนี้ไปพร้อมด้วย ..

Carbon Capture & Storage System can Capture about a Million Tons of CO2/year, equivalent to Annual Emissions of 250,000 Cars | Credit : Carbon Engineering

อย่างไรก็ตามการใช้ CO2 Use ไม่สามารถแทนที่การจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Storage ในการลดการปล่อยมลพิษที่สำคัญมากที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความทะเยอทะยานของข้อตกลงปารีส Paris Agreement .. สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการใช้ CO2 Use ขนาดเล็กย่อย ซึ่งคาดหวังได้ในกรอบจำกัดสำหรับการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emissions และเทคโนโลยีระยะแรกของการพัฒนาตลาด Early Stage of Technology & Market Development ..

การวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency : IEA เน้นว่า การใช้ CO2 Use อาจกลายเป็นตัวเลือกการบรรเทาวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อพื้นที่จัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Storage มีจำกัด แม้ว่าจะไม่สามารถปรับขนาดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันได้ก็ตาม .. ในสถานการณ์เทคโนโลยีสะอาด Clean Technology Scenario : CTS ซึ่งกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของข้อตกลงปารีส Paris Agreement Climate Goals นั้น การใช้ CO2 Use ในการเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิง และอุตสาหกรรม จะสูงถึงประมาณ 250 MtCO2 ต่อปี ภายในปี 2060 ..

ในแบบฉบับของ Clean Technology Scenario : CTS ที่ความพร้อมใช้งานสะสมของ CO2 การจัดเก็บจะถูกจำกัดไว้เพียง 10 GtCO2 และการใช้ CO2 Use จะเพิ่มขึ้น 3 เท่า เป็น 878 MtCO2 ในปี 2060 โดย CO2 จะถูกใช้เป็นหลักสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเมทานอล Methanol, ยูเรีย Urea และเชื้อเพลิงรูปแบบอื่นที่เรียกว่า CO2-Derived Fuels เช่น น้ำมันก๊าด Kerosene, น้ำมันเบนซิน Gasoline และดีเซล Diesel เป็นต้น .. แม้ว่าการวิเคราะห์สถานการณ์นี้ จะพิจารณาเฉพาะการใช้ CO2 Use ในด้านพลังงาน และการใช้งานทางอุตสาหกรรม แต่จะเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับที่คาดการณ์ไว้สำหรับการใช้ CO2 Use และการจัดเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Storage ..

ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency : IEA คาดหมายว่า การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Using CO2 สามารถสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการสร้างโอกาสแรกเริ่มใหม่ๆ Cultivating Early New Opportunities และแผนงานระยะยาว Long Term Planning ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Technologies : NETs ไปพร้อมด้วย ซึ่งเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เหล่านี้ กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดสำหรับอนาคตจากนี้ไป ..

คาดการณ์ตลาดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก Global Carbon Dioxide Utilization Market ..

ข้อมูลการตรวจสอบตลาดของ Precedence Research พบว่า ขนาดธุรกิจในตลาดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก Global Carbon Dioxide Utilization or CO2 Use Market มีมูลค่าทะลุระดับ 3.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และคาดว่าจะสูงแตะระดับ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 .. ทั้งนี้ คาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับตลาดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก Global Carbon Dioxide Utilization Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 13.8% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2573 ..

Carbon Dioxide Utilization Market 2021-2030 | Credit : Precedence Research

วิธีการทำให้เป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutralization Method เป็นกระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม Process of Capturing Carbon Dioxide from Combustion of Fuel or From the Industrial Processes และมีการขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เหล่านี้ ผ่านทางเรือ Ship หรือผ่านทางท่อระบบท่อ Pipeline เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการ Products or Services ที่มีคุณค่าโดยอาจจัดเก็บไว้ใต้ดินลึกลงไปในชั้นหิน .. เทคโนโลยีการใช้คาร์บอน Carbon Utilization Technologies ได้รับการประเมินว่าจะสามารถให้การกำจัดคาร์บอน Carbon Removal หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นลบสุทธิ Negative Emissions of Carbon Dioxide จากชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดี ..

เทคโนโลยีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use Technologies เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน Carbon Captures Utilization & Storage Technologies .. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เช่น เชื้อเพลิงสังเคราะห์ Synthetic Fuels, วัสดุก่อสร้าง Building Materials, เคมีภัณฑ์ Chemicals และพลาสติก Plastics .. ปัจจุบัน มีการใช้เทคนิคการใช้คาร์บอนอย่างกว้างขวางทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการลดคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจโลกให้สำเร็จได้ .. การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ผิวดิน Storage of Carbon Dioxide in the Subsurface กำลังสร้างความสนใจอย่างมากสำหรับการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะส่งผลให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ Production of Products ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นด้วยราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำกว่า Lower Feedstock Costs ..

อุตสาหกรรมการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Utilization Industry กำลังเติบโตเนื่องจากเป็นโซลูชันที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่ทะเยอทะยานของโลกได้ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และภูมิภาคยุโรป กำลังมองเห็นโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ และมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ และบุคคลต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอน Carbon Products ซึ่งกำลังขับเคลื่อนตลาด ..

การใช้โพลิเมอร์จากคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide Based Polymers มีการเติบโตที่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในภูมิภาคยุโรป และเอเชียแปซิฟิก .. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตโพลิเมอร์ Polymer Manufacturing Processes แต่ในภาพรวมผลิตภัณฑ์จาก CO2 เหล่านี้นั้น มีศักยภาพสูงสำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสินค้าเคมีภัณฑ์ Commodity Chemicals, วัสดุก่อสร้าง Construction Materials และเชื้อเพลิง Fuels เป็นหลัก .. การใช้งานที่ดีที่สุดของการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือ คาร์บอนที่เป็นของแข็ง Solid Carbon ซึ่งอยู่ในรูปของท่อนาโนคาร์บอน Carbon Nanotubes, เพชร Diamonds และคาร์บอนไฟเบอร์ Carbon Fiber รวมทั้งส่วนโปรตีน Protein Sector ซึ่งจะเป็นการใช้งานตามที่ต้องการเฉพาะกลุ่ม Niche Application .. นอกจากนั้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมการนำก๊าซ และน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ตลาดการใช้คาร์บอน Carbon Utilization Market จะมีการเติบโตที่ดีในช่วงระยะเวลาคาดการณ์มาพร้อมด้วย ..

ทั้งนี้ ความต้องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นสำหรับเทคนิคการกู้คืนน้ำมันที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับกิจกรรมทั้งบนบก และนอกชายฝั่ง หมายถึง ความต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับกิจกรรมการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมก๊าซ และน้ำมัน ซึ่งความต้องการในภาคส่วนเหล่านี้จะมอบโอกาสที่ดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า .. การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วทั่วโลก นำไปสู่การไหลออกของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้น และเพื่อลด Carbon Footprints รัฐบาลในหลายประเทศ กำลังดำเนินการจัดตั้งโรงงานดักจับ และจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide Capture & Storage Plants เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ คาดว่าจะผลักดันการพัฒนาตลาดการใช้คาร์บอน Carbon Utilization Market ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ..

สรุปส่งท้าย ..

โอกาสใหม่ ๆ สำหรับกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide: CO2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services กำลังดึงดูดความสนใจต่อการลงทุนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน Governments, Industry & the Investment Community ในหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย ..

จนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติ ได้สูบฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 สู่ชั้นบรรยากาศในอัตราสูงที่อันตรายอย่างยิ่ง และสภาพอากาศโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ .. อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก Melting of Polar Ice, พายุรุนแรง Very Severe Storm, น้ำท่วม Flood, ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น Sea Level Rising, การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ Lost of Biodiversity และภาพรวมการสำรองอาหารในพื้นที่เกษตรกรรมของมนุษยชาติลดน้อยลง Food Reservations in Agriculture Areas Decreased ..

ดังนั้น อะไร คือ สิ่งที่มนุษยชาติ จะสามารถทำได้ และจะต้องเร่งทำโดยเร็วนั้น คำตอบหนึ่ง คือ หยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ และอีกทางหนึ่ง ได้แก่ หยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงด้วยภูมิวิศวกรรมสภาพอากาศ Climate Geoengineering แทนที่จะมุ่งเฉพาะแต่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น .. ทั้งนี้ การผนวกรวมกระบวน Upcycle CO2 และนำ CO2 ไปใช้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสำหรับการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Technology for Net – Zero Emissions หรือการใช้เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Technologies: NETs ในอนาคตระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติ ได้กลายความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะต้องดำเนินการไปพร้อมด้วยจากนี้ไป ..

ในประเด็นที่กล่าวถึงนี้นั้น ความมุ่งมั่นในการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Carbon หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น และมลพิษที่ถูกกำจัดออกไปจากชั้นบรรยากาศของโลก Balancing the Emissions Produced & Emissions Removed from the Earth’s Atmosphere .. ขณะที่ เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Technologies : NETs นั้น หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้การปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นน้อยกว่ามลพิษที่ถูกกำจัดออกไปจากชั้นบรรยากาศ ..

เมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ลดลง ประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ จะเพิ่มขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม .. จากนี้ไป คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services จะต้องมาจากชีวมวล Biomass มากขึ้น หรือผ่านการดักจับจากอากาศโดยตรง Direct Air Capture : DAC .. แหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เหล่านี้ สามารถรองรับวงจรชีวิตที่เป็นกลางทางคาร์บอน Carbon-Neutral Life Cycle สำหรับแอปพลิเคชันการใช้งาน CO2 บางตัว และสามารถนำเสนอการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emissions in Applications ในการใช้งานที่คาร์บอนถูกเก็บไว้อย่างถาวร Carbon is Permanently Stored เช่น ในวัสดุก่อสร้าง Building Materials .. อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Opportunities เหล่านี้ อาจยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง และจะต้องได้รับการพิจารณาในบริบทของวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ Product’s Entire Life Cycle ไปพร้อมด้วย ..

Mature Conversion Pathway for CO2-Derived Building Materials | Credit : IEA

ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดเก็บคาร์บอนสำหรับการใช้งานคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Use อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่น้อยกว่า 1 หนึ่งปีสำหรับเชื้อเพลิง หรือยาวนานถึง 10 ปีสำหรับเคมีภัณฑ์ส่วนใหญ่ ไปจนถึงหลาย 100 ปี สำหรับโพลีเมอร์ Polymers ในขณะที่การกักเก็บไว้ในวัสดุก่อสร้าง Storage in Building Materials อาจใช้เวลากักเก็บได้ยาวนานหลายล้านปี .. ศักยภาพของการใช้ CO2 Use เพื่อมีส่วนร่วมในเป้าหมายสภาพภูมิอากาศจะขึ้นอยู่กับว่า การเดินหน้าหยุดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels นั้น จะอยู่อีกไกลแค่ไหน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด Energy Transition ของมนุษยชาติจะดำเนินการให้รวดเร็วได้แค่ไหน ซึ่งโอกาสเหล่านี้สามารถปรับเพิ่มลดขนาดให้เหมาะสมได้ ..

อนาคตตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ CO2-Derived Products & Services เป็นเรื่องยากมากที่จะประเมิน ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้นสำหรับการใช้งานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการต้องพึ่งพากรอบนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนมาพร้อมด้วย .. ประมาณการทั่วโลกของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency : IEA ชี้ว่า ปริมาณการใช้ CO2 Use จะอยู่ที่ตั้งแต่น้อยกว่า 1 Gt CO2 ต่อปี ไปจนถึง 7 Gt CO2 ต่อปี ภายในปี 2573 ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ใช้ ซึ่งการประมาณการที่สูงขึ้นเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ..

การคัดกรองศักยภาพทางทฤษฎีในระดับสูงสำหรับการใช้ CO2 Use และประโยชน์ด้านสภาพอากาศ แสดงให้เห็นว่า การผลิตเชื้อเพลิงจาก CO2 มีแนวโน้ม และศักยภาพในตลาดสูงที่สุด เนื่องจากขนาดของตลาดพลังงานที่กว้างใหญ่ ในขณะที่วัสดุก่อสร้าง Building Materials แสดงศักยภาพในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากที่สุด Greatest Climate Change Mitigation Potential เนื่องจากความต้องการพลังงานต่ำ Low Energy Requirements และเป็นการกักเก็บคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อย่างถาวร Permanent Retention of Carbon in the Products ..

ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition คือ หนทางสู่การเปลี่ยนแปลงภาคพลังงานทั่วโลกจากฐานการบริโภคพลังงานหลักด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ไปสู่การใช้ฐานพลังงานหลักที่สะอาดกว่าที่เป็นพลังงานสีเขียว Green Energy จากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือทำให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emission ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ ..

ด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ โลกจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Economy ในช่วง 30 ปีข้างหน้าแน่นอนรอไม่ได้ ดังนั้น แหล่งพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy Resources จึงกลายเป็นหนึ่งในคำตอบที่เฉียบขาด เพื่อแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Energy Resources ทั้งหมดที่มนุษยชาติเคยใช้มาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ ..

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มิใช่เพียงขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขึ้นได้ และกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services นั้น คือ หนึ่งในอีกมาตรการสำคัญที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด Clean Energy Transition ของมนุษยชาติ สามารถบรรลุความสำเร็จได้อย่างงดงามในที่สุด ..

………………………………..

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Waste CO2 to be Turned into Ingredients for Fuel, Plastics and even Food | European Commission :-

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/waste-co2-be-turned-ingredients-fuel-plastics-and-even-food

Dioxycle Raises $17 Million for its Electrolyzer that Turns CO2 into Ethylene | Tech Crunch :-

Upcycle CO2 into Fuels, Concrete and More | Nature :-

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00807-y

New Technologies that Capture and Recycle Carbon Dioxide from Industrial Processes | European Commission :-

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/how-carbon-intensive-industries-can-scale-co2-recycling

Turning Carbon Emissions into Plastic | BBC Earth :-

https://www.bbcearth.com/news/turning-carbon-emissions-into-plastic

Carbon Dioxide Market Size | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/carbon-dioxide-utilization-market

Earth Overhaul | Saving Planet Earth from Climate Change Documentary :-

https://photos.app.goo.gl/3qLWAqW541RdtBLp7

Carbon Capture and Storage | Industrial – Scale Capture of CO2 From Ambient Air :-

https://goo.gl/photos/8bLYuxubbgrKbR789

Extract CO2 from Air & Use It to Create Synthetic Fuels :-

https://photos.app.goo.gl/eBYLBi9fgEfx1Gos5

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img