วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSGreen Analytical Chemistry บทบาทนำสู่ศูนย์สุทธิ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Green Analytical Chemistry บทบาทนำสู่ศูนย์สุทธิ

Analytical Chemistry & Chemicals Industry : Major Role on Net Zero

“….เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry กำลังจะมีบทบาทสำคัญของโลกในการมุ่งสู่ศูนย์สุทธิ Major Role in Delivering on Net Zero …”

เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry คือ เรื่องสำคัญสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม Environmental Protection และแต่เดิมมีความเชื่อมโยงกับการประเมินสถานะคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบ Traditionally Linked to the Assessment of the Environmental Quality Status of Systems ..

แม้ว่า ก่อนหน้านี้ เคมีเชิงวิเคราะห์ Analytical Chemistry ที่จำเป็นยังอาจส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยหลักการแล้ว เกิดขึ้นมาจากความต้องการพลังงานที่สูง และสารอันตรายปริมาณมากที่อาจนำไปใช้ หรือสร้างขึ้นตลอดขั้นตอนการวิเคราะห์ .. บทบาทที่แตกต่าง และขัดแย้งกันของเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry ทั้ง 2 กรณีนี้ ถูกเน้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเยล Yale University หลังจากการแนะนำให้โลกได้รู้จักกับคำว่า ‘เคมีสีเขียว Green Chemistry’ ..

ทั้งนี้ เมื่อแนวคิดของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และภาคการค้า ในเวลานั้น วิธีการเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างแบบดั้งเดิมสำหรับการผลิตเป็นปริมาณมาก และใช้งานในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry ในอดีต ได้รับการระบุว่า คือ สาเหตุสำคัญของผลกระทบด้านลบโดยรวมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ ปัจจุบัน การทดแทนด้วยวิธีร่วมสมัยถือเป็นศูนย์กลางในการกำหนดวิธีการเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเทคนิคใหม่เหล่านี้ ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้ในปัจจุบัน แท้จริงแล้ว วิธีการเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนหน้านี้ ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ใช้เวลานาน และที่สำคัญกว่านั้นคือ การใช้ทรัพยากรปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดของเสียจากห้องปฏิบัติการที่อาจเป็นอันตรายในระยะยาวต่อไปได้อีกด้วย ..

ดังนั้น การทุ่มเทความพยายามเพื่อกำหนดแนวทางการจัดเตรียมวัสดุทางเคมีตัวอย่างอย่างครบถ้วนภายในบริบทของแนวคิดของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC จากนี้เป็นต้นไป จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ .. นิยามใหม่ของการเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืน และส่งเสริมแนวปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Sample Preparation : GSP คือ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่แสดงบทบาทหลักในการต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis .. ท้ายที่สุดแล้ว เคมีสีเขียว Green Chemistry ไม่เคยหมายถึงสิ่งที่จะหยุดทำ แต่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และสิ่งที่มนุษยชาติสามารถทำได้ดีกว่าเสมอ ..

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แนวคิดการจัดเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Sample Preparation : GSP ได้รับการเสนอ และจัดทำขึ้นในรูปแบบของหลักการ 10 ประการที่แสดงถึงแผนงานสู่การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โดยรวมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามกรอบงานที่แสดงไว้ด้านล่าง .. หลักการชุดนี้ แสดงถึงจำนวนคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดที่จำเป็นในการอธิบายโครงสร้างภายในของแนวคิด Green Sample Preparation : GSP, คุณสมบัติ และกลไกการทำงาน .. หลักการ 10 ประการไม่ได้ถูกแยกออกจากกัน แต่ก่อให้เกิดระบบการออกแบบแบบบูรณาการ โดยที่การปรับปรุงที่ทำได้โดยการปรับให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดให้สามารถทำงานร่วมกันในการลดข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน .. GSP กำหนดเป้าหมายเหมือนกับแนวคิดของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC แต่ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่น และสร้างสรรค์หลายประการมาพร้อมด้วย และในทุกกรณี วิธีการจัดเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Sample Preparation: GSP ได้สร้างโอกาสต่อมาตรการต่าง ๆ ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามความต้องการ เพื่อมุ่งไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero ข้ามภาคส่วนได้อย่างยอดเยี่ยมจากนี้ไป ..

Green Chemistry/The 10 Principles of Green Sample Preparation in Analytical Chemistry | Credit : MJH Life Sciences

ประเด็นแนวทางเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Sample Preparation : GSP ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ การใช้ตัวทำละลาย และรีเอเจนต์ที่ปลอดภัย Safe Solvents/Reagents Materials, วัสดุที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จากแหล่งหมุนเวียน และรีไซเคิลได้ Reusable from Renewable & Recycled Sources, การช่วยลดการสร้างของเสีย และลดความต้องการพลังงาน Minimizing Waste Generation & Energy Demand, การลดสารตัวอย่าง สารเคมี และวัสดุให้เหลือน้อยที่สุด Minimization of Samples, Chemicals & Materials, การลดความซับซ้อนของขั้นตอน และให้เป็นอัตโนมัติ Procedure Simplification & Automation, ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน Operator’s Safety และเตรียมวัสดุสารตัวอย่างจำนวนมากต่อหน่วยเวลา Preparing a High Number of Samples per Unit Time .. ทั้งนี้ จากความก้าวหน้าในการเตรียมวัสดุสารตัวอย่าง รวมถึงเทคโนโลยีการจัดเตรียมวัสดุที่เหมาะสมในปัจจุบันให้อย่างสอดคล้องกับหลักการของ Green Sample Preparation : GSP และตอบสนองข้อกำหนดในการทำให้ขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ..

สิ่งสำคัญเท่าเทียมกันที่จะต้องทราบว่า การนำวิธีการเหล่านี้มาใช้ในห้องปฏิบัติการไม่เพียงแต่สอดคล้องกับหลักการของ Green Sample Preparation : GSP เท่านั้น แต่ยังช่วยในการปรับปรุงคุณลักษณะการวิเคราะห์ของวิธีการโดยรวมอีกด้วย .. แนวทางเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC นั้น เผชิญกับความท้าทายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ของวิธีการ Analytical Efficiency of the Method กล่าวคือ ความไว Sensitivity, การเลือกสรร Selectivity, ความแม่นยำ Accuracy, ความเที่ยงตรง Precision และความทนทาน Robustness ส่งผลให้ได้มาซึ่งคุณภาพของข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการผลิต และดำเนินงานในกรอบกว้างเพื่อเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรมได้ต่อไป ..

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคือ ประเด็นระดับโลก Current Environmental Challenges are of a Global Scale โดยเน้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติตามมาตรการลดมลพิษ Pollution Abatement และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน Principles of Sustainable Development .. นักเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemists เผชิญกับปัญหาเกี่ยวข้องกันที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งในสถานที่ปฏิบัติจริง และในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น การประยุกต์ใช้วิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา .. การนำแนวทางปฏิบัติในการเตรียมวัสดุสารตัวอย่างร่วมสมัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำมาใช้จึงควรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิเคราะห์ทุกคน .. วิธีการของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Greening Analytical Methods จะเชื่อมโยงโดยตรงกับขั้นตอนการเตรียมวัสดุสารตัวอย่างเพื่อให้เป็นสีเขียว Greening the Sample Preparation กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีสีเขียวใดที่จะเป็นเหมือนสีเขียวมากไปกว่านี้อีกแล้ว There is No Green Like More Green ..

เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry กำลังจะมีบทบาทสำคัญของโลกในการมุ่งสู่ศูนย์สุทธิ Major Role in Delivering on Net Zero ..

จนถึงปัจจุบันนั้น ทศวรรษชี้ขาดในการจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มาถึงแล้ว .. ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกสู่คาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Global Transition to Net Zero .. ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector เหล่านี้ สร้างยอดขายทั่วโลก Global Sales Annually ได้ 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยจัดหาส่วนประกอบ วัสดุ และเทคโนโลยีที่จำเป็นซึ่งใช้เป็นปัจจัยการผลิต อยู่ที่ประมาณ 96% ของสินค้าที่ผลิตขึ้นทั่วโลก .. การดำเนินการตามความทะเยอทะยานในระดับขนาด และจังหวะก้าวเดิน เพื่อไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Delivering on Net Zero Ambitions at the Scale & Pace ที่จำเป็นนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน นักลงทุน และภาครัฐ .. บทบาทที่มีอยู่ของภาคส่วนเคมี Chemicals Sector ในอุตสาหกรรมหลักๆ ทั้งหมด เช่น เกษตรกรรม การก่อสร้าง และพลังงาน ช่วยสร้างพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับความร่วมมือข้ามภาคส่วน เพื่อทำการค้าเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม Commercialize & Create Value Added สำหรับนวัตกรรมเข้าสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero Innovations ที่สำคัญ ..

สารวัสดุเคมีภัณฑ์ Chemicals ในปัจจุบัน คือ ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งมักถูกมองข้าม .. ผลิตภัณฑ์เคมี และอนุพันธ์ Chemical Products & Derivatives ถูกนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Energy Efficiency, ลดการปล่อยคาร์บอน Decarbonisation และการหมุนเวียนทั่วโลก Circularity across the World .. ตัวอย่างเช่น อีพอกซีเรซิน Epoxy Resins ซึ่งได้มาจากปิโตรเคมี Petrochemical-Derived ถูกนำมาใช้ในการผลิตใบพัดสำหรับกังหันลม Manufacture Blades for Wind Turbines .. นอกจากนี้ ยังใช้ในภาคการบินและอวกาศ และยานยนต์ Aerospace & Automotive Sectors รวมถึงในยานพาหนะไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง Improve Fuel Efficiency เนื่องจากเป็นวัสดุน้ำหนักเบา Lightweight Materials และมีความทนทาน Durable .. อีกตัวอย่างหนึ่งคือ โพลีสไตรีน Polystyrene หรือพลาสติกที่ได้จากปิโตรเคมี Petrochemical-Derived Plastic ซึ่งใช้เป็นฉนวนในอาคาร และลดการใช้พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ Heating, Ventilation & Air Conditioning: HVAC Systems เป็นต้น ..

Analytical Chemistry/The Role of Analytical Chemistry in the Energy Industry | Credit : AZO Materials

ทั้งนี้ ด้วยกระบวนการทางเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC นั้น มนุษยชาติ สามารถเปลี่ยนวัสดุสำคัญจำเป็น และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี Petrochemical-Derived Products ทั้งหมดเหล่านี้ ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฐานจากพืช Plant-Based Products ทดแทนได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC ในห้องปฏิบัติการไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นปริมาณมาก Mass Production Industries ได้ต่อไป .. อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักในตลาดเคมีภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จะยังคงอยู่ที่ประเด็นเรื่องของราคา ซึ่งพวกมันจะแพงเกินไปนั้นไม่ได้ ..

นอกเหนือจากบทบาทที่ส่งเสริมความยั่งยืน Sustainability แล้ว ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector ยังเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero .. คำมั่นสัญญาที่ตกลงกันทั่วโลก Globally Agreed Commitments ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Tackle Climate Change กำลังเพิ่มขึ้นทั้งในด้านขอบเขต และความเข้มงวด นักลงทุนจำนวนมาก ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นลำดับแรกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลวัตเหล่านี้ กำลังสร้างความท้าทาย และโอกาสให้กับภาคอุตสาหกรรม Industry จากนี้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว ..

ความพยายามอย่างยั่งยืน Sustainability Efforts ในภาคเคมี Chemicals Sector มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่ศูนย์สุทธิ Global Transition to Net Zero ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอนาคตคาร์บอนต่ำ Investing in a Lower-Carbon Future ..

ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางเคมี Demand for Chemical Products เติบโตขึ้น เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากรและมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มขึ้น .. การลดการปล่อยคาร์บอน Decarbonisation ลึกลงไปในภาคส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากการใช้กำลังไฟฟ้าแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Sources of Electricity มีแนวโน้มที่จะต้องปรับขนาดของแหล่งที่มาทางเลือกของการลดการปล่อยก๊าซ Alternative Sources of Potential Emission Abatement ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การผลิตไฮโดรเจนสะอาด Clean Hydrogen : H2 โดยใช้ แอมโมเนียคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Ammonia : NH3 และเมทานอล Methanol : CH3OH สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมปุ๋ย Fertilizer Industry และสร้างโซลูชั่นข้อไขการจัดเก็บพลังงาน Energy Storage Solutions ที่มีศักยภาพใหม่ .. เทคนิค และแนวปฏิบัติแบบ Best Practices เพื่อความยั่งยืน Sustainability กำลังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อห่วงโซ่อุปทาน Supply Chains สำหรับความต้องการเคมีภัณฑ์ทางเลือกสีเขียวที่เป็นนวัตกรรม Green Chemistry Innovative Alternatives และวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม Feedstocks in Industry Sector ..

ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในวันนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาคเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector คือ แหล่งที่มาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม Industrial Greenhouse Gas Emissions .. ดังนั้น จึงมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ของพวกมัน และปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการปล่อยมลพิษ บางครั้งอาจเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่จะพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact .. การทดแทนวัสดุบางประเภทด้วยเคมีภัณฑ์สีเขียวใหม่ New Chemistries ควรมีความสมดุลโดยคำนึงถึงความทนทาน Durability และการประยุกต์ใช้งานในตลาดปลายทาง Application in the End Market .. ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีการแบบองค์รวมมากขึ้น เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ทางเคมีสีเขียว Green Chemical Products เพื่อการบรรลุเป้าหมายเป็นศูนย์สุทธิ Achieving Net Zero Targets ตามต้องการให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

โอกาสสำหรับความยั่งยืนที่มากขึ้น More Sustainable Opportunities ด้วยเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry : GAC อยู่เพียงแค่เอื้อม .. โอกาสในการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืนที่น่าสนใจที่หลากหลาย Several Attractive Sustainability-Led Investment Opportunities กำลังเกิดขึ้นจากนี้ไป ซึ่งรวมถึงสารวัสดุทดแทนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพคาร์บอนต่ำ Biotechnology for Lower-Carbon Substitutes, วัตถุดิบที่ใช้ไฟฟ้า Electricity-Based Feedstocks, เทคโนโลยีกระบวนการ และการเปิดใช้งานดิจิทัลผ่านเซ็นเซอร์ Process Technologies & Digital Enablement through Sensors เป็นต้นนั้น คือ ตัวอย่างอนาคตที่น่าตื่นเต้น .. อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อไขโซลูชัน หรือเทคโนโลยีเดียวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนเคมี Chemicals Sector และจำเป็นต้องมีการริเริ่มขึ้นอีกหลายประการตั้งแต่เคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry ไปจนถึงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry ..

บริษัทเคมีภัณฑ์ Chemical Companies ยังคงเป็นผู้นำในการสร้างวงจรผลิตภัณฑ์หมุนเวียน Circular Product Loops เพื่อผลักดันอัตราการรีไซเคิลพลาสติกทั่วโลก Global Plastic Recycling Rates ในปัจจุบันให้เพิ่มสูงขึ้น .. โอกาสในการรีไซเคิล Opportunity for Recycling มีมากมาย เนื่องจากพลาสติกทั่วโลกเพียงต่ำกว่า 10% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิล Recycling .. อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการรวบรวมขยะของเสีย Waste Collection Challenges คาดว่าจะขัดขวางการนำกลับมาใช้ใหม่ และแหล่งพลาสติกบริสุทธิ์ Virgin Sources of Plastic มีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่ในการใช้งานเฉพาะ เช่น การก่อสร้าง Construction และบรรจุภัณฑ์ Packaging ..

Globally, Conventional Plastics Mostly End Up in Landfills and Only a Small Portion is Recycled-Most Bioplastics Either Break Down in Nature or are Composted | Credit : Roland Berger / Macquarie Group Limited

วัสดุชีวภาพ และวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Bio-Based & Biodegradable Materials ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น กรดโพลิแลกติก Polylactic Acid : PLA และโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต Polyhydroxyalcanoates : PHA ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วโลก เนื่องจากพวกเขามองหาวัสดุพลาสติกในอุดมคติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์พลาสติกสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายในธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย .. ข้อไขโซลูชันทั้ง 2 นี้ ได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาว่าจะทำให้ห่วงโซ่พลาสติก Plastics Chain เป็นอิสระจากวัตถุดิบตั้งต้นฟอสซิล Fossil Feedstock โดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาความท้าทายเรื่องขยะของเสียไปพร้อมด้วย ..

ปัจจุบัน มีการซื้อขายสารเคมีจำนวนมากทั่วโลก ทำให้เกิดความต้องการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก Global Supply Chains และสินทรัพย์การผลิตขนาดใหญ่ Large-Scale Production Assets ในสถานที่เฉพาะ .. ในขณะที่โลกพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวชายฝั่ง และบนชายฝั่ง สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อสถานที่ที่ต้องผลิตสารเคมี Chemicals ซึ่งนำเสนอโอกาสในการลงทุน Investment Opportunities ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซจากการขนส่ง Cut Transportation Emissions สำหรับเคมีภัณฑ์ Chemicals เหล่านี้นั้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ..

การสร้างคุณค่าจากความยั่งยืน Sustainability ด้านเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry เคมีภัณฑ์ Chemicals และอุตสาหกรรมเคมี Chemicals Industry ..

ท้ายที่สุดแล้ว ความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry เพียงลำพัง และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างระหว่างผู้ผลิต และใช้เคมีภัณฑ์ Chemicals, ผู้ให้บริการพลังงาน Energy Providers, บริษัทผู้ผลิตขั้นปลาย Downstream Manufacturing, บริษัทบรรจุภัณฑ์ และผู้บริโภค Packaging & Consumer Companies ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ .. ปัจจุบันมีตัวอย่างมากมายทั่วทั้งภาคส่วนนี้ที่ผู้ผลิตสารเคมีร่วมมือกันเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าต้นน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาโอกาสใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในวัสดุแบตเตอรี่ Battery Materials, วัสดุชีวภาพ Biomaterials หรือการเกษตร Agriculture รวมถึงการจัดเก็บไฮโดรเจน Hydrogen : H2 Storage ด้วยวัสดุโครงข่ายโลหะสารอินทรีย์ Metal-Organic Frameworks : MOFs ด้วยแนวคิดเคมีสีเขียว Green Chemistry จากเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry ในห้องปฏิบัติการนั่นเอง ..

คาดหมายว่า จำนวนเงินทุนที่ต้องใช้เพื่อบรรลุในภาคเคมีเป็นศูนย์สุทธิทั่วโลก  Global Capital Required to Achieve Net Zero in Chemicals ภายในปี 2593 จะอยู่ที่ 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และจำเป็นต้องมีมาตรการทางการเงินที่สร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ .. เงินทุนเหล่านี้ อาจนำไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตแบบเดิม Retrofitting Legacy Production และโครงสร้างพื้นฐานการผลิตสีเขียวรูปแบบใหม่ New Greenfield Production Infrastructure ..

ขณะเดียวกัน เคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry ก็สามารถช่วยเหลือสำหรับการขยายขนาดของเทคโนโลยีการลดการปล่อยคาร์บอน Scale-Up of Decarbonisation Technologies หรือความคิดริเริ่มข้ามส่วนในภาคอุตสาหกรรม Cross-Industry Initiatives ตัวอย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ Green Investment Group : GIG ของ Macquarie Asset Management ได้ร่วมมือกับ Nobian ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำในเนเธอร์แลนด์ เพื่อจัดตั้งบริษัทเคมีไฮโดรเจน Hydrogen Chemistry Company : HyCC ที่มุ่งมั่นขยายขนาดข้อไขไฮโดรเจนสีเขียว Scale Up Green Hydrogen Solutions ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Decarbonising Large Industries เช่น การบิน Aviation, เหล็กกล้า Steel, เคมีภัณฑ์ Chemicals และโรงกลั่น Refineries เป็นต้น ..

ปัจจุบัน บริษัทเคมีไฮโดรเจน Hydrogen Chemistry Company : HyCC คือ ตัวอย่างของหน่วยธุรกิจที่กำลังเร่งการลงทุน และการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen : H2 ทั่วยุโรป .. จากความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมนี้ บริษัท HyCC ร่วมกันใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัท Nobian ในการผลิตชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรลิซิสน้ำขนาดใหญ่ Large-Scale Water Electrolysis หรือเซลล์อิเล็กโทรไลเซอร์ Electrolyzer Cells เพื่อผลิตไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen : H2 จากกำลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Renewable Power และผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Green Investment Group : GIG ..

ทั้งนี้ การลงทุนสำหรับบทบาทของภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals ในการเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero Transition กำลังดึงดูดความสนใจในหมู่นักลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน Sustainability-Driven Investors ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว .. กองทุนเหล่านี้ มักมองหาการกระจายความเสี่ยง นอกเหนือจากสินทรัพย์ประเภทการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เช่น พลังงานหมุนเวียน Renewables ..

สถาบันต่างๆ ได้ตั้งเป้าหมายไว้มากมายเมื่อพูดถึงการลงทุนด้วยเงินทุนของตนเอง ดังนั้น ทีมผู้บริหารด้านเคมีภัณฑ์ Management Teams in Chemicals จึงมุ่งเน้นไปที่วิธีที่พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น More Sustainable Products และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนมากขึ้น More Sustainable Supply Chains ไปพร้อมด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ..

FMCG Companies have Set Ambitious Recycling Targets on Both Percentage of Recycled Material to Close the Loop on Plastic Use & Prevent Leakage | Credit : Roland Berger/Macquarie Group Limited

การผลักดันเพื่อความยั่งยืน Sustainability ยังกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยได้แรงหนุนจากการค้นหาพื้นที่ใหม่ๆ ของการเติบโต ความหลากหลาย และการทบทวนพอร์ตโฟลิโอ Portfolio เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ด้านความยั่งยืน .. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพิจารณาในมุมมองสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environmental, Social & Governance : ESG ได้มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบสถานะธุรกรรมโดยทั้งฝ่ายซื้อ และฝ่ายขายประกอบกันไป ..

อ้างอิงข้อมูลการวิจัยของ McKinsey พบว่า บริษัทเคมีภัณฑ์ Chemical Companies ที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้น และลงทุนในความยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงกว่า .. บริษัทฯ ที่มียอดขายในตลาดปลายทาง End Markets ซึ่งสอดคล้องกับความยั่งยืนที่ตามมานั้น จะได้รับมูลค่าต่อรายได้ขององค์กร Enterprise Value-to-Revenue สูงกว่าบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเป็นกลางด้านความยั่งยืน Sustainability-Neutral มากถึง 4 เท่า .. ตลาดปลายทาง End Markets ภาคส่วนย่อยที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากส่วนผสมธรรมชาติ Natural Ingredients, บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน Circular Packaging, วัสดุชีวภาพ และเชื้อเพลิง Biomaterials & Fuels, การปรับไปใช้ใช้พลังงานไฟฟ้า Electrification และประสิทธิภาพการใช้น้ำ Water Efficiency เป็นต้น ..

การแสวงหาการเติบโตในระดับสูง Top-Line Growth เชิงรุกในตลาดเหล่านี้ อาจเอื้อต่อการปรับอันดับการประเมินมูลค่าใหม่ได้ .. อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน Sustainability-Led Growth Strategies นั้น ไม่ได้เท่าเทียมกันทั้งหมด และในปัจจุบันกลยุทธ์เหล่านี้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าปลายน้ำ Downstream Value ที่ลูกค้า และผู้บริโภคปลายทาง Consumers & End Consumers วางแผนงานไว้ .. โอกาสทางการตลาดบางอย่าง เช่น ส่วนผสมจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล Natural Ingredients into Personal Care กำลังกำหนดราคาระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น เนื่องจาก พวกมัน คือ สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ..

ในตลาดที่มีสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น การแทนที่สารเคมีที่มีการแข่งขันด้านต้นทุนสูง Displacing Highly Cost-Competitive Chemistries ซึ่งดูเหมือนกำลังพิสูจน์ได้ยากขึ้น และมีกำไรน้อยลงในขณะนี้ กลับจะทำให้เคมีภัณฑ์สีเขียว Green Chemicals เหล่านี้ สามารถพิสูจน์ได้ว่า พวกมันได้กลายเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดใจ Attractive Opportunities โดยการลงทุนขนาดใหญ่ และความร่วมมือข้ามภาคส่วน Cross-Sector Partnerships นั้น สามารถปรับปรุงตำแหน่งต้นทุน Cost Positions ได้อย่างยอดเยี่ยม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ Climate Benefits ที่สำคัญมาพร้อมด้วย ..

อย่างไรก็ตาม ตลาดทุน Capital Markets เริ่มตระหนักถึงความยั่งยืน Sustainability มากขึ้นเรื่อยๆ คาดหวังได้ว่า ว่าคณะกรรมการ และทีมผู้บริหารของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry จะยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายความยั่งยืนในระยะยาว Long-Term Sustainability Goals โดยตระหนักถึงบทบาทที่พวกเขาสำหรับความทะเยอทะยานของมนุษยชาติเพื่อเข้าสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emissions และผลกระทบที่พวกเขาจะมีมากขึ้นต่อการสร้างมูลค่า และกระแสเงินสด Value Creation & Cash Flows ที่น่าประทับใจ .. หากเป็นเช่นนั้น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry จะสามารถแสดงบทบาทสำคัญที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ UN’s Climate Goals ภายในปี 2593 และรักษาการเติบโตในระดับแนวหน้า Top-Line Growth จากผลิตภัณฑ์ และกระบวนการใหม่ๆ New Products & Processes ให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

คาดการณ์ตลาดเคมีวิเคราะห์ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และบริการทดสอบสารเคมีทั่วโลก Global Market of Analytical Chemistry, Analytical Laboratory Instrument & Chemical Testing Services ..

เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry คือ สาขาวิชาเคมี Branch of Chemistry ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งมุ่งเน้นในการระบุ และวัดปริมาณสารเคมี Identifying & Quantifying Chemical Substances เพื่อใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของสสาร และคุณสมบัติของวัสดุ ซึ่งพวกมัน มีความสำคัญยิ่งต่อสาขาวิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย ..

ทั้งนี้ นอกจากเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry จะพบการใช้งานในสาขาวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมแล้ว ความสามารถในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของสสารอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยังมีความสำคัญต่อการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ อีกด้วย ..

Analytical Chemistry is an Exciting Branch of Chemistry that is Dedicated to Identifying and Quantifying Chemical Substances | Credit : AZO Materials

หนึ่งในประเด็นหลักที่ใช้เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Environmental Analysis .. พวกมัน ถูกใช้สำหรับการเฝ้าตรวจ ตรวจสอบ น้ำ อากาศ และดิน Water, Air & Soil เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ และปริมาณของมลพิษ Presence & Volume of Pollutant นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อวัดผลกระทบของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม Impact of Industrial Activities ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ..

การดูแลสุขภาพ Healthcare ยังได้รับประโยชน์หลายประการจากเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry มาพร้อมด้วย ในที่นี้ ใช้ในการวินิจฉัยโรค Diagnosing Diseases, ติดตามระดับยาในตัวอย่างผู้ป่วย Monitoring Drug Levels in Patient Samples รวมทั้งการระบุ และวัดปริมาณตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคในของเหลวทางชีวภาพ Identifying & Quantifying Disease Biomarkers in Biological Fluids .. นอกจากนี้ เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry ยังใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพในการผลิตยา Quality Control Processes in Pharmaceutical Manufacturing อีกด้วย รวมถึงยังใช้เพื่อสร้างองค์ประกอบของสูตรยา Composition of Pharmaceutical Formulations และวิเคราะห์การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ Analyze the Degradation เหล่านี้ ..

นิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science ใช้ประโยชน์จากเคมีวิเคราะห์ในการใช้งานหลายประเภท และนิยมใช้ในการจัดทำโปรไฟล์ DNA Profiling ตลอดจนการทดสอบยา Drug Testing และการวิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพที่พบในที่เกิดเหตุ Analyzing the Physical Evidence Found at Crime Scenes ..

อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม คืออีกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry ได้อย่างดีเยี่ยม .. ในอุตสาหกรรมนี้ จะใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจจับสิ่งปนเปื้อน สารกันบูด และสารเติมแต่ง สุดท้ายนี้ เคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry ยังใช้เพื่อตรวจสอบปริมาณโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดฉลากอีกด้วย ..

สำหรับในประเด็นตลาดเคมีวิเคราะห์ทั่วโลก Global Market of Analytical Chemistry ในปัจจุบันนั้น พบว่า ขนาดธุรกิจในตลาดเคมีวิเคราะห์ทั่วโลก Global Analytical Chemistry Market กำลังเติบโตขึ้นต่อเนื่อง .. ตลาดเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วโลก Global Analytical Laboratory Instrument Market มีมูลค่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และได้รับการคาดหมายว่าจะมีมูลค่าถึง 156 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate: CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วโลก Global Analytical Laboratory Instrument Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุนอยู่ที่ค่า CAGR 9% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2566-2570 .. ภาคส่วนระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ The Lab Automation Sector ของตลาดเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry Market คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ช้าลง อยู่ที่ค่า CAGR 4.31% จนถึงปี 2568 ..

อย่างไรก็ตาม ในแง่มุมเฉพาะของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ได้รับการคาดหมายว่า ขนาดของตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวทั่วโลก Global Green Chemicals Market จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึงอัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียวทั่วโลก Global Green Chemicals Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 9.1% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2571 และมีมูลค่ามหาศาลแตะระดับ 16 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2571 ..

นอกจากนั้น ข้อมูลการตรวจสอบตลาดเคมีวิเคราะห์ทั่วโลก Global Market of Analytical Chemistry ชี้ว่า ตลาดการบริการทดสอบสารเคมี Chemical Testing Services Market คาดว่าจะเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR เฉลี่ย 5.4% ในช่วงระหว่างปี 2566-2576 ทั้งนี้ ตลาดการบริการทดสอบสารเคมี Chemical Testing Services Market คาดว่าจะครองส่วนแบ่งอย่างน้อย 52.19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2576 ในขณะที่ตลาดมีมูลค่า 30.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ..

ตลาดเคมีวิเคราะห์ทั่วโลก Global Market of Analytical Chemistry อยู่ภายใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค และอุตสาหกรรม Macroeconomic & Industrial Factors รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมเคมี Chemical Industry Growth,การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต Development of Manufacturing Industries, การขยายตัวของภาคเหมืองแร่ Expansion of the Mining Sector, การเติบโตทางเศรษฐกิจ Economic Growth และความก้าวหน้าในสาขานาโนเทคโนโลยี Advancements in the Field of Nanotechnology .. ปัจจัยทางอุตสาหกรรมเหล่านี้ คาดว่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเติบโตของตลาดเคมีวิเคราะห์ Market of Analytical Chemistry, ตลาดเคมีภัณฑ์สีเขียว Green Chemicals Market และตลาดการบริการทดสอบสารเคมี Chemical Testing Services Market ในช่วงปีต่อๆ ไป ..

อเมริกาเหนือ North America คาดว่าจะยังคงเป็นภูมิภาคสำคัญซึ่งมีส่วนแบ่งจำนวนมากในตลาดบริการทดสอบสารเคมีทั่วโลก .. อินเดีย India, จีน China และประเทศในกลุ่มอาเซียน ASEAN countries มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง ในขณะที่ประเทศในยุโรป European countries คาดว่าจะมีการเติบโตในระดับปานกลาง .. ตลาดบริการทดสอบสารเคมีทั่วโลก Global Chemical Testing Services Market คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40-45% ของภาพรวมอุตสาหกรรมการทดสอบการใช้งานทั่วโลก Global Application Testing Services Industry ..

สรุปส่งท้าย ..

ทศวรรษชี้ขาดในการจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้มาถึงแล้ว .. ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกสู่คาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Global Transition to Net Zero .. ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector เหล่านี้ สร้างยอดขายทั่วโลก Global Sales Annually ได้ 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยจัดหาส่วนประกอบ วัสดุ และเทคโนโลยีที่จำเป็นซึ่งใช้เป็นปัจจัยการผลิต อยู่ที่ประมาณ 96% ของสินค้าที่ผลิตขึ้นทั่วโลก ..

นิยามใหม่ของการเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืน และส่งเสริมแนวปฏิบัติในการจัดเตรียมวัสดุสารเคมีตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Sample Preparation : GSP คือ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่แสดงบทบาทหลักในการต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis .. ท้ายที่สุดแล้ว เคมีสีเขียว Green Chemistry ไม่เคยหมายถึงสิ่งที่จะหยุดทำ แต่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และสิ่งที่มนุษยชาติสามารถทำได้ดีกว่าเสมอ ..

คาดหมายได้ว่า เคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry คือ จุดเริ่มต้นของภาพรวมกระบวนการทางอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industrial Process ซึ่งกำลังแสดงบทบาทสำคัญที่โดดเด่นไปสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emissions ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติสำหรับอนาคตจากนี้ไป ..

เป้าหมายหลักของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry คือ การมุ่งเน้นไปที่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวารสารเคมีวิเคราะห์อื่น ๆ ก่อนหน้านี้ มิได้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ไว้มากนัก แต่พวกมันกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ .. วัตถุประสงค์ของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry คือเพื่อลดหรือกำจัดการใช้สารพิษ หรือการสร้างของเสีย ใช้วิธีการคัดกรองสำหรับการวัดเชิงคุณภาพอย่างง่ายที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลตัวอย่างจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเต็มรูปแบบในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในห้องปฏิบัติการ และแทนที่ด้วยเทคโนโลยีไอออนไซต์ และในร่างกาย Ion-Site & In-Vivo Technologies รวมทั้ง เพื่อนำไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปริมาณมากที่สะอาด ปลอดภัย และรักษ์โลกได้ต่อไป ..

Green Analytical Chemistry in Thailand / Green Sample Preparation: GSP for MOFs Production / ดร.ชลิตา รัตนเทวะเนตร นักวิจัย สวทช.ตรวจเช็คระบบ Continuous Flow ในการผลิต MOFs ด้วย Green Chemistry | Credit : สวทช.

เคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry เน้นการพัฒนาเครื่องมือนอกสถานที่ ทั้งด้านวิศวกรรม และเคมี .. การสุ่มตัวอย่างนอกสถานที่ทั้งสถิติ และเครื่องมือวัด หมายถึง แนวทางใหม่ในการกำจัด หรือลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ และรีเอเจนต์ที่เป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญจากขั้นตอนการวิเคราะห์ ทั้งสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีปริมาณงานสูง และการคัดกรองนอกสถานที่ .. นอกจากนี้ โซลูชันข้อไขที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนการวิเคราะห์ Analytical Protocols ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งพร้อมที่จะรวมเป็นวิธีการกำกับดูแลสีเขียว Green Regulatory Methods ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้รับการสนับสนุนอย่างมาก ..

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมแง่มุมพื้นฐาน และการปฏิบัติของเทคโนโลยีการวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Technologies โดยจะเน้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการคัดกรองการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของวิธีการ ซึ่งจะได้รับการประเมินอย่างโปร่งใสโดยพิจารณาเกณฑ์สำคัญ เช่น ความเป็นพิษของรีเอเจนต์ Reagent Toxicity, การผลิตของเสีย Waste Production, การใช้พลังงาน Energy Consumption และความปลอดภัยของผู้ใช้ User Safety .. นอกจากนี้ การประเมินวิธีการอย่างครอบคลุมในแง่ของการรักษาสมดุลระหว่างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับฟังก์ชันการทำงาน รวมถึงเกณฑ์การวิเคราะห์ และการปฏิบัติด้วย ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำผลลัพธ์สุดท้ายจากห้องปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินงานจริงในกรอบกว้างเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรมได้ต่อไป ..

ขอบเขตของเคมีวิเคราะห์สีเขียว Green Analytical Chemistry จะรวมถึง การพัฒนาพื้นฐานที่เอื้อต่อเทคโนโลยี และการผลิตเคมีภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Chemistry Technologies, การพัฒนาเซ็นเซอร์เคมี และชีวเคมี Chemical & Biochemical Sensors, การนำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดของเสีย Reuse to Reduce Waste, ตัวทำละลายทางเลือกทดแทนสารประกอบอันตราย Alternative Solvents, Replacing Hazardous Compounds, การย่อขนาดทำให้สามารถลดปริมาณรีเอเจนต์ที่ใช้ และของเสียที่เกิดขึ้น Miniaturization Reagents Consumed & Wastes Generated,

การลด หรือหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง Reducing or Avoiding Side Effects, ลดเวลา และพลังงาน Reducing Time & Energy, เทคนิคการเตรียมวัสดุสารตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly Sample Preparation Techniques, เทคนิคการสกัดแบบไม่ใช้ตัวทำละลาย Solventless Extraction Techniques, การใช้ตัวทำละลายทางเลือก และการสกัดแบบช่วยทั้งขนาดเล็กและระดับอุตสาหกรรม Application of Alternative Solvents & Assisted Extractions Both Small & Industrial scale, การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์นอกสถานที่และโปรโตคอลการสุ่มตัวอย่าง On-Site Analytical Instrument Development & Sampling Protocols Flow Cells และการยกระดับการศึกษาเคมีสีเขียว Green Chemistry Education ..

โดยทั่วไป คำว่า ศูนย์สุทธิ Net Zero หมายถึง ความสมดุลระหว่างปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศ กับปริมาณที่ดักจับออกจากบรรยากาศ ไปถึงศูนย์สุทธิ แต่มนุษยชาติจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร และเหตุใดมันจึงสำคัญนัก ..

การที่นานาประเทศ และบริษัทเอกชน ไปจนถึงปัจเจกบุคคลทั่วโลก มุ่งมั่นสู่การบริหารจัดการต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะโลกร้อนของสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง .. แนวทางและมาตรการแก้ปัญหาจากนี้ไป ได้แก่ การมุ่งไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero Emissions ที่กำหนดเป้าหมายเป็นศูนย์สุทธิภายในปี 2593 ..

ภาวะโลกร้อน เป็นภัยคุกคามร้ายแรงของโลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศจากกิจกรรมของมนุษยชาติ กลายปัญหาสำคัญที่สุดที่ทำอุณหภูมิโลกให้ร้อนขึ้นแทนที่มันควรจะเย็นลง .. ก๊าซเรือนกระจก Green House Gases : GHGs ในชั้นบรรยากาศที่มากเกินไป คือ ตัวการหลักทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่เป็นอันตราย .. ดังนั้นสิ่งที่ทำได้เพื่อลดปริมาณก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศไปสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero มีสองวิธี ได้แก่ ลดการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจสังคม เช่น เคมีภัณฑ์ กระบวนการทางอุตสาหกรรม การผลิตกำลังไฟฟ้า การขนส่ง และการเกษตรกรรม กับอีกวิธีหนึ่งคือ การกำจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากบรรยากาศไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป เช่น ระบบดักจับคาร์บอนในกระบวนการทางอุตสาหกรรมก่อนปล่อยของเสียที่เหลือสู่สิ่งแวดล้อม หรือดักจับมันจากบรรยากาศโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีเคมีสีเขียว Green Chemistry Technologies คือ หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สามารถช่วยทำให้สิ่งที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ เป็นไปได้ เนื่องจาก ภาคส่วนเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector เหล่านี้ เป็นส่วนหลักที่เกี่ยวข้องกับจัดหาส่วนประกอบ วัสดุ และเทคโนโลยีที่จำเป็นซึ่งใช้เป็นปัจจัยการผลิตของทุกภาคส่วน อยู่ที่ประมาณ 96% ของสินค้าที่ผลิตขึ้นทั่วโลก ..

โดยทั่วไป การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจากแหล่งกิจกรรมของมนุษยชาติ แบ่งตามภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคพลังงาน Energy : Electricity Heat & Transport หมายถึง กระบวนผลิตกำลังไฟฟ้าทั่วทั้งระบบ ความร้อน และการขนส่ง มีสัดส่วนใหญ่มากสุดที่ 73.2% .. ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน Agriculture, Forestry & Land Use ประมาณ 18.4% .. กระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยตรง Direct Industrial Processes สัดส่วน 5.2% และของเสีย Waste ประมาณ 3.2% .. อย่างไรก็ตาม ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางเคมีสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในวันนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาคเคมีภัณฑ์ Chemicals Sector คือ แหล่งที่มาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม Industrial Greenhouse Gas Emissions ..

บทความนี้ ชี้ให้เห็นว่า ภาคเคมีภัณฑ์ Chemistry Sector นั้น สำคัญอย่างไรต่อทุกภาคส่วนสำหรับกิจกรรมของมนุษยชาติที่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Climate Change หรือวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis บนโลกใบนี้ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ..

ในมุมมองของเคมีวิเคราะห์ Analytical Chemistry และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemicals Industry นั้น ให้ความมั่นใจได้ว่า ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบต่อการปล่อยมลพิษ มีโอกาสเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเป็นศูนย์สุทธิได้ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ต้นทุนพลังงานสะอาด และระบบจัดเก็บพลังงานขนาดต่าง ๆ รูปแบบกระจายแยกย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยเทคโนโลยีเคมีสีเขียว Green Chemistry Technologies ที่เป็นนวัตกรรมต้นน้ำใหม่ๆ ที่หลากหลาย และมีแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น จะช่วยทำให้นานาชาติ ประชาคมโลก และรวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถยกเลิกการใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก และเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการมุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลิตสีเขียวปริมาณมากเป็นหลักทดแทนนั้น เป็นไปได้ ..

อย่างไรก็ตาม นอกจากความต้องการการขับเคลื่อนจากนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เข้มแข็งน่าเชื่อถือ รวมทั้งประเด็นทางเทคนิคแล้ว ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มากขึ้น ผนวกกับการสนับสนุน และการยอมรับจากภาคประชาชน หรือภาคสังคม ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักให้โลกไปสู่เส้นทางศูนย์สุทธิ Net Zero ในปี 2593 ให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

………………………………….

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

The Role of Analytical Chemistry in the Energy Industry | AZO Materials :-

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=20074

Producing Energy and Helping the Environment with Analytical Chemistry | AZO Materials :-

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19128

New Catalyst Paves Way for Greener Chemical Manufacturing | AZO Materials :-

https://www.azom.com/news.aspx?newsID=62420

The Chemicals Industry Will Play a Major Role in Delivering on Net Zero | Macquarie Group Limited :-

https://www.macquarie.com/au/en/insights/the-chemicals-industry-will-play-a-major-role-in-delivering-on-net-zero.html

Chemistry and Pathways to Net Zero for Sustainability | The Royal Society of Chemistry :-

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/su/d3su00125c

Transitioning towards Net – Zero Emissions in Chemical and Process Industries | A Holistic Perspective :-

https://www.mdpi.com/2227-9717/11/9/2647

Analytical Chemistry Market Report: Demands and Trends | AZO Materials :-

https://www.azolifesciences.com/article/Analytical-Chemistry-Market-Report-Demands-and-Trends.aspx#:~:text=Current%20Global%20Market%20of%20Analytical,of%209%25%20over%20the%20period

Chemical Testing Services Market Outlook 2023 – 2033 | Future Market Insights :-

https://www.futuremarketinsights.com/reports/chemical-testing-services-market

Energy Transition : A Significant Structural Change in an Energy System :-

https://photos.app.goo.gl/Qnj3eGJobkzRHx7a9

Net Zero Emissions Electricity & Carbon Neutrality :-

https://photos.app.goo.gl/EEjMKeZqJegVMpb16

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img