วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS‘นายก’ย้ำชัดเจน‘กอ.รมน.’กลไกสำคัญ ในการทำงาน‘ความมั่นคงของประเทศ’
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

‘นายก’ย้ำชัดเจน‘กอ.รมน.’กลไกสำคัญ ในการทำงาน‘ความมั่นคงของประเทศ’

สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเริ่มปีใหม่ นายกฯตรวจเยี่ยม กอ.รมน.พร้อมชื่นชมการทำงานและย้ำกอ.รมน.คือ กลไกสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศ

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 2566 สัปดาห์ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2566 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของ กอ.รมน. รวมทั้งกรอบแผนงานจนถึงปี 2570 ไปพร้อมด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย กอ.รมน. และชื่นชมมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเน้นย้ำว่า กอ.รมน. คือ กลไกสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศ 

@@@…….ปัจจุบัน กอ.รมน.จะต้องมุ่งเน้นความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เช่น การบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของที่ดินทำกิน รวมถึงการดำเนินการเรื่องของระบบชลประทาน การดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข ซึ่งปัญหานี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานของ กอ.รมน.และการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยต้นทุนงบประมาณที่ถูกที่สุดนั้น รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างดี และจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

@@@…….สำหรับ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจก็ขอให้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ และเข้าใจถึงนโยบายรัฐบาล สิทธิของประชาชน และกำลังพลที่ต้องมีการทดแทนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเสมอ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ กอ.รมน.นอกจากงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้เพิ่มเติมมุ่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ในการผนึกกำลังปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่คุกคามคนไทยอยู่ในปัจจุบันให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจากนี้ไป ทั้งให้บูรณาการหน่วยงานลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เต็มขีดความสามารถ ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และจะเร่งดำเนินการตามสั่งการโดยเร็วต่อไป 

@@@…….ทั้งนี้สำหรับ แผนงานในอนาคตจากนี้ไปจนถึงปี 2570 นั้น กอ.รมน.จะมุ่งไปที่เป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ นั่นคือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1.ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 2.กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 3.ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ 4.การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ความสุขของประชากรไทย ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ, ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง, บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

@@@…….อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคง มองว่า การที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในแผนงานของ กอ.รมน.เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะทำให้ นายกรัฐมนตรีสามารถบริหาร และใช้งาน กอ.รมน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในฐานะกลไกสำคัญตัวหนึ่งในการบริหารงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการอยู่ดี กินดี และมีความสุขของประชาชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นคงของชาติในภาพรวม ได้รับการประกัน 

@@@…….กระทรวงกลาโหม…นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม พร้อมดัวย พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI เพื่อรับทราบถึงหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม ในการสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ โดยปรับเปลี่ยนบางส่วนของกระทรวงกลาโหม ให้สามารถหารายได้ให้กับประเทศทั้งในด้านการลดการนำเข้า และสร้างการส่งออก ชึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของหน่วยงานในการริเริ่มปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศผู้ซื้อ ผู้ใช้ เป็นประเทศผู้คิด ผู้ผลิต และผู้ขายในผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคง ซึ่งส่งผลดีให้กับประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม ได้ให้การสนับสนุน การดำเนินการของ DTI ในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งในด้านของงบประมาณในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมด้านความมั่นคง การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม 

@@@…….กองทัพบก…..พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้รับทราบสถานการณ์เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส จนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม ปิดเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่จึงได้สั่งการเร่งด่วนให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ศักยภาพที่มีของหน่วยอย่างเต็มขีดความสามารถ ให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมรถยนต์บรรทุก (FTS) และเรือท้องแบน ลงพื้นที่อพยพประชาชนผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางตลอดจนสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัย, มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค, จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน,อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในพื้นที่ที่ถูกกระแสน้ำตัดขาด, เปิดเส้นทางการจราจรเพื่อระบายทางน้ำ, จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจให้บริการสุขภาพพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับกำลังพลทุกนายสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

@@@…….กองทัพเรือ….พล.ร.อ. อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และ หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพุทธาภิเษกและพิธีมังคลาพิเษกเหรียญที่ระลึก “วาระครบ 100 ปี มรณกาล พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) และ 100 ปี การสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” รุ่น “สำเร็จ สมปรารถนา” ณ พระอุโบสถ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยมี พระครูประสิทธิ์ชัยการ (เปลื่อง ปสณฺโต) เจ้าอาวาส วัดกำแพง จังหวัดชัยนาท เป็นประธานจุดเทียนชัย และพระครูศรีชโยดม เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นประธานสงฆ์และดับเทียนชัยพุทธาภิเษก และนายนที มนตรีวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตลอดจนนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี 

@@@…….สำหรับเหรียญที่ระลึก “วาระครบ 100 ปี มรณภาพ พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) และ 100 ปี การสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” รุ่น “สำเร็จ สมปรารถนา” จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรฯ 100 ปี วันอาภากร (ที่เข้าเส้นชัย) รายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านการแพทย์แผนไทย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 ม.ค.2567 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://race.thai.run/runforabhakara2024 หรือติดต่อได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ โทร 0-2468-2692 และ 09-6951-4895

@@@…….กองทัพอากาศ…..พล.อ.อ.วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ จุดบริการประชาชน บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด (ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางคมนาคมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ทั้งสิ้น 13 จุด บริเวณกองบินทั่วประเทศ และ โรงเรียนการบิน ภายใต้กิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี 2567 จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567 

 ………………………………….

 คอลัมน์ : Military Key

 โดย… “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img