วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSการประยุกต์ใช้แผนที่‘One Map’ทั้งปท. เป็นเรื่องจำเป็น-แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

การประยุกต์ใช้แผนที่‘One Map’ทั้งปท. เป็นเรื่องจำเป็น-แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

ทบ.จัดโครงการ “จิตอาสากองทัพบกร่วมใจ ลอกต้อกระจกผู้ยากไร้ 4 ทัพภาค เทิดไท้ 72 พรรษาองค์ราชัน” ให้ประชาชนรักษาฟรีในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 24 ก.พ.67 สถานการณ์ภายในประเทศเงียบๆ แต่ก็ยังคงมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ข้อพิพาทการปักหมุดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่ “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีได้กําชับให้กรมแผนที่ทหาร เดินหน้าในการทําเขต แนวพื้นที่ของรัฐ “One Map” ตามมาตรฐาน World Geodetic System 1984 : WGS84 โดยจะใช้เวลาในการพิสูจน์พื้นที่ประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานฯ และกระทรวงเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ได้ตกลงกันว่า หากพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในปี 2527, 2530 และ 2534 ว่าเป็นเขตพื้นที่ของใคร เป็นพื้นที่ติดกัน หรือแนวกันชน ได้ออกนโยบายว่า หากเป็นพื้นที่แนวกันชนจะไม่จัดสรรให้เป็นพื้นที่ทํากินของเกษตรกรโดยเด็ดขาด 

@@@…….สําหรับพื้นที่ที่เป็นปัญหานั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ออกคําสั่งยกเลิกทุกแปลง และหากมีใครเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้อง หรือเกษตรกร จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อน หากพบว่ามีมูลความผิด จะดําเนินการทางวินัย และความผิดทางอาญา ทั้งนี้ ส.ป.ก.กับกรมอุทยานฯ จะทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หากจะกระทําการใดเพื่อจัดสรรที่ทํากินให้กับเกษตรกร จะมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก 9 หน่วยงาน อาทิ กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ และหน่วยงานของรัฐที่ดูแลที่ดินของรัฐ มาดําเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสจากนี้ไป

@@@……ปัจจุบันประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าไม้คิดเป็น 31.57% ของพื้นที่ประเทศ โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 22% และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน 9% หากมองย้อนกลับไปในช่วง 5 ปีหลัง จะพบว่า พื้นที่ป่าไม้ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการดำเนินงานอย่างจริงจังในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และการป้องกันการเผาป่า หรือการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสำคัญที่จะต้องดำเนินการสำเร็จจากนี้ไป 

@@@……อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่านั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ “กอ.รมน.” ได้ จัดวางกรอบยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้แผนแม่บทฯร่วมกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 40% ของพื้นที่ประเทศ ภายใน 10 ปี ซึ่ง ฝ่ายความมั่นคง คาดหมายว่า ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งผนวกรวมการสนับสนุนจากกำลังพล และเครื่องมือของฝ่ายความมั่นคง เช่น กรมแผนที่ทหาร และ กอ.รมน.นั้น คือ ปัจจัยความสำเร็จของชาติ ทั้งนี้ การให้บรรลุเป้าหมายด้วยผนึกกำลังร่วมลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้น จริงจัง และเป็นไปตาม กฏหมาย เพื่อให้การแก้ปัญหาที่ทำกินของราษฎรด้อยโอกาส และการป้องกันการบุกรุกป่าไปพร้อมด้วยอย่างถูกต้อง รอบคอบ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริงนั้น เป็นไปได้ 

@@@……ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายความมั่นคง มั่นใจว่า การประยุกต์ใช้แผนที่ One Map ให้เป็นมาตรฐานทั่วทั้งประเทศในอนาคตจากนี้ไปของไทยนั้น ถือเป็นความจำเป็นยิ่งยวดที่ขาดไม่ได้จากนี้ไป ซึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินทับซ้อนกัน เนื่องจากระวางแผนที่ซึ่งต่างกันแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านความมั่นคงของชาติ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายทหาร เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ รวมทั้งความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ ก็จะได้รับการประกันไปพร้อมด้วย 

@@@……ช่วงระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.67 ที่ผ่านมา พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงาน Singapore Airshow ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 ก.พ.67 ณ Changi Exhibition Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับงาน Singapore Airshow ครั้งที่ 9 นับเป็นการจัดนิทรรศการด้านอากาศยาน และการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ร่วมกับบริษัท Experia Events จำกัด โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้นำกองทัพ รวมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงจากประเทศในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก และภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วม มีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการปฏิบัติการทางอากาศและภาคพื้นดิน รวมถึงภายในงานได้จัดแสดงเทคโนโลยีด้านการบินรวมทั้งอากาศยานไร้คนขับและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ 

@@@……ขณะที่ พล.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับทราบการปฏิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรับฟังการบรรยายสรุป ตรวจยานพาหนะและเครื่องจักรกล ตรวจเยี่ยมบ้านพักพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับกำลังพล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดิน โคกหนองนาโมเดล พร้อมปลูกต้นยางนาในพื้นที่ศูนย์จิตอาสา เยี่ยมชมร้านสวัสดิการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเยี่ยมชมการฐานผลิตพันธุ์ปลา สุกรพันธุ์และโคเนื้อ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 5 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

@@@……จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งลุงฑูรย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้บริเวณรอบที่ตั้งหน่วย และเป็นเกษตรกรที่ยึดแนวทางเกษตรอินทรีย์ ผสมผสาน สวนป่านาคลอง ให้มีทรัพยากรที่หลากหลาย ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับทราบการปฏิบัติงาน พร้อมมอบข้อคิด ข้อห่วงใย คำแนะนำการปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ได้มอบเจตนารมณ์ และแนวความคิดในการปฏิบัติด้านการดูแลพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่หลากหลาย อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและประเทศชาติ อย่างยั่งยืนตลอดไป

@@@……ที่กองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร….พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร ครบรอบ 57 ปี  เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละชีวิต ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาหน่วยข่าวกรองทางทหารและกำลังพลของหน่วย ที่เกษียณอายุราช โดยจัดตั้งเป็น “ชมรมเรารักหน่วยข่าวกรองทางทหาร” ร่วมให้เกียรติเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยข่าวกรองทางทหาร สำหรับหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการข่าวสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทั้งในภารกิจป้องกันประเทศ และภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน่วยรองหลักประกอบด้วย หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองทัพภาค และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 5 หน่วย และหน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองพล อีจำนวน 8 หน่วย 

@@@……ทั้งนี้ หน่วยข่าวกรองทางทหาร ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2505 ในนาม “กองบริการข่าวกรอง” โดยเป็นหน่วยในอัตราของ กรมข่าวทหารบก ใช้อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 1200 มีอัตรากำลังพล 53 อัตรา ต่อมาภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้แผ่ขยาย เข้าสู่ประเทศไทยและทวีความรุนแรงขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้ความต้องการข่าวกรองของหน่วยปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีเพิ่มขึ้น กองทัพบกจึงได้เสนอแปรสภาพ กองบริการข่าวกรอง เป็น “หน่วยข่าวกรองทางทหาร” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2510 กระทรวงกลาโหมจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก โดยให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ซึ่งในระยะต่อมาหน่วยข่าวกรองทางทหาร มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยอีก 2 ครั้ง เมื่อปี 2527 และปี 2550 ปัจจุบันมี พล.ต. อาทิตย์ ม่วงเล็ก เป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร

@@@……กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก จัดโครงการ “จิตอาสากองทัพบกร่วมใจ ลอกต้อกระจกผู้ยากไร้ 4 ทัพภาค เทิดไท้ 72 พรรษาองค์ราชัน” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาต้อกระจกและไม่มีสิทธิ์การรักษาจ่ายตรงหรือประกันสังคม ให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาผ่าตัดลอกต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ หรือห้องตรวจโรคจักษุ (OPD ตา) ของโรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์, โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช โดยนำบัตรประชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิ์การรักษา และรับการตรวจประเมินสภาวะสายตาและการมองเห็น ซึ่งได้เปิดให้คัดกรองตั้งแต่วันนี้-พ.ค.67 และจะทำการผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่องโดยทีมจักษุแพทย์ทหาร จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67

@@@……กองทัพเรือ….พล.ร.อ.อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ซ่อมแซมและจัดวางทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังตามแนวธรรมชาติ” ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การจัดกิจกรรมซ่อมแซมและวางทุ่นผูกเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะปะการัง พืช สัตว์ใต้ทะเลและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ ที่มีความสวยงามระดับโลก

@@@……โดยมีหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการ ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะราชาใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำของเกาะราชาใหญ่มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัยการเสริมสร้างความร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง แสดงถึงความเป็นหนึ่งของการรณรงค์ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชนให้เกิดและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล ไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงาม และเพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการัง ในพื้นที่ทะเลอันดามันกลาง บริเวณเกาะราชาใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติงานโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล. 

 ………………………………….

 คอลัมน์.. “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img