วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSเล่าเท่าที่รู้ : อัครศาสนูปถัมภก
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เล่าเท่าที่รู้ : อัครศาสนูปถัมภก

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธา เลื่อมใส และนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการ ให้ความคุ้มครอง และรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภก เถิด”

นี่คือพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ล่วงเลยมาแล้ว 5 ปี พระราชดำรัสนี้อันเปรียบเสมือนพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงประกาศไว้ต่อหน้าคณะสงฆ์ พระองค์ทรงยึดมั่นในการที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด

กิจการคณะสงฆ์หลักใหญ่ๆ มีอยู่ 2 ประการสำคัญคือ วิปัสสนาธุระ และ คันถธุระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

“เปรียญสิบ” จะเล่าเท่าที่รู้และที่ปรากฎชัด เริ่มต้นจากการในวงการสงฆ์เป็นที่รับรู้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฎิบัติธรรมวิปัสสนาอยู่เนืองนิตย์ ด้วยการนิมนต์พระภิกษุสายกรรมฐาน พระสายวัดป่า และพระภิกษุที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานไปถวายคำแนะนำการปฎิบัติธรรมในพระราชวังอยู่ตลอด พร้อมทั้งนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่นำถวายการเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชวังอยู่ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันมีภาพเกือบทุกวันว่า พระองค์จะส่งเจ้าหน้าที่พระราชวัง นำไทยธรรม นำภัตตาหารไปถวายแก่ พระเถระผู้ใหญ่ พระภิกษุผู้ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบตามพระอารามต่างๆ ทั่วประเทศ

ส่วนการถวายภัตตาหารประจำ ตามสำนักเรียนบาลี เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ อย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมาหลายปี ตั้งแต่โควิดระบาด จนถึงบัดนี้

รวมทั้งเวลาคณะสงฆ์มีงานสำคัญๆ อย่างเช่น สอบบาลี สอบนักธรรม หรืออบรมพระอุปัชฌาย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรับเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งเรื่องอุปกรณ์การสอบ ทั้งเรื่องภัตตาหารและน้ำปานะ

พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง “บาลี” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเถรวาท พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง “มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย”

รวมทั้ง “ทุนเล่าเรียนหลวง” ซึ่งพระราชทานทั้งสายบาลี มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิปัสสนาธุระ รวมทั้งอบรมพระนักเทศน์

นอกจากนี้พระองค์ทรงถวายกำลังใจให้กับพระเถรานุเถระ ผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ พระราชทาน “สมณศักดิ์” เชิดชูเกียรติพระเถรานุเถระอยู่เนืองๆ 

ความจริงพระองค์ทรงยึดมั่นและปฎิบัติตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ต่อหน้าคณะสงฆ์ในวันที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มากกว่านี้ แต่บางเรื่องเป็นประเภท “ปิดทองหลังพระ” โดยเฉพาะเรื่องในการแก้ไขในสิ่งผิด อันหมายถึง บางเรื่องมีความผิดพลาด แล้วพระองค์ทรงมีพระดำริว่า..ต้องแก้ไข

เช่น “คดีเงินทอนวัด” ที่ประจักษ์ชัดเจน ทรงคืนความเป็นธรรมให้คือ กรณีวัดสามพระยา ทรงคืนสมณศักดิ์ให้แก่ “พระพรหมดิลก” เป็นต้น

“เปรียญสิบ” เขียนเล่าเท่าที่รู้ เนื่องในวันฉัตรมงคล ส่วนเรื่องที่ไม่รู้อีกคงมีอีกมาก??

…………………………………..

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: riwpaalueng@gmail.com

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img