วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกEXCLUSIVEเปิดข้อเท็จจริง“ครูชัยยศ” ถูกไล่ออกเพราะอาหารกลางวันเด็ก??
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เปิดข้อเท็จจริง“ครูชัยยศ” ถูกไล่ออกเพราะอาหารกลางวันเด็ก??

ประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับ “ครูชัยยศ สุขต้อ” ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมตรวจรับอาหารกลางวัน นำอาหารในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มาแบ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษารับประทาน และถูก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่เป็นตามระเบียบ ถูกดำเนินคดี และถูกปลดออก

ข้อเท็จจริง

นักเรียนพักนอน -รับการสนับสนุนค่าอาหาร ส.พ.ป.เชียงใหม่ เขต 5
นักเรียนระดับประถมศึกษา -รับการสนับสนุนค่าอาหาร จาก อบต.อมก๋อย

ช่วงปี 2561 โรงเรียนบ้านยางเปา
มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล 235 คน
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 244 คน
เป็นนักเรียนพักนอน รวมประถมและมัธยม 196 คน

ในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน กำหนดให้โรงเรียนต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

และจะจ่ายเงินได้ เมื่อมีการตรวจรับและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วน ประกอบด้วย

1.นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา

2.นางบุณยนุช ใจปินตา เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหาร

3.นางจิราพรรณ จาตุนันท์ เป็นกรรมการตรวจรับ

4.นายชัยยศ สุขต้อ เป็นกรรมการตรวจรับ

ชัยยศ สุขต้อ

ต่อมาในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนพักนอน ปี 2561 จำนวน 15 สัปดาห์ ปรากฏว่า นางบุณยนุช ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ใช้วิธีการทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และอาหารนักเรียนพักนอน เป็นรายสัปดาห์ และนายจรัสได้อนุมัติให้ยืมเงิน ไม่ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยสามารถไล่เรียงได้ดังนี้

1.มีการยืมเงินโครงการอาหารกลางวันฯ สัปดาห์ละประมาณ 60,000 บาท

2.ใช้จ่ายจริงไม่เกินสัปดาห์ละ 48,500 บาท โดยไม่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

3.ชี้แจงเงินที่เหลือสัปดาห์ละ 10,000 บาท 15 สัปดาห์ เป็นเงิน 172,240 บาทไม่ได้

4.ในระหว่างสัปดาห์ มีการจัดซื้อเพิ่มเติมจาก 2 แห่ง ไม่มีใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า

5.จัดพิมพ์ใบรับรองรายการจ่ายเงินค่าอาหารเป็นเท็จ

6.แยกเป็นรายวัน วันละ 3 ใบ รวม 15 ใบ ทั้งที่มีการส่งอาหารสัปดาห์ละครั้ง

7.มีการเพิ่มราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ

8.นางจิราพรรณ และนายชัยยศ กรรมการตรวจรับได้ลงลายมือชื่อรับรอง

9.นางบุณยนุช นำใบรับรองมาเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน

ต่อมา ป.ป.ช.ได้ทำการสอบสวน และได้ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องดังนี้

เปิดมติ ป.ป.ช. ปมชี้มูลความผิด “ครูชัยยศ”

1.นายจรัส สุพรรณ์ ผอ.รร.บ้านยางเปา
มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

2.นางบุณยนุช ใจปินตา เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหารกลางวัน
มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

3.นางจิราพรรณ จาตุนันท์ กรรมการตรวจรับ
มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

4.นายชัยยศ สุขต้อ กรรมการตรวจรับ
มีมูลความผิดทางอาญา ตาม ป.อาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

นิวัติไชย เกษมมงคล

“นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ย้ำว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา มีประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข่าว 2 ประเด็น คือ

1.ยอดเงินในส่วนเงินที่เหลือประมาณสัปดาห์ละ 10,000 บาท รวม 15 สัปดาห์ เป็นเงินจำนวน 172,240 บาท ที่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้

2.นายชัยยศ ไม่ได้ถูกปลดจากสาเหตุนำอาหารกลางวัน นร.ชั้นประถมศึกษาแบ่งให้ นร.ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับประทาน แต่อย่างใด

……………

รายงานพิเศษ : ฟ้าคำราม

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img