วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกHighlightเปิดแฟ้ม“ครม.” ลุ้นเคาะมาตรการกระตุ้น“อสังหาริมทรัพย์”ชุดใหญ่
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เปิดแฟ้ม“ครม.” ลุ้นเคาะมาตรการกระตุ้น“อสังหาริมทรัพย์”ชุดใหญ่

ลุ้นครม.เคาะมาตรการกระตุ้นอสังหาฯชุดใหญ่เพิ่มเพดานลดค่าธรรมเนียม-โอน-จดจำนอง บ้านไม่เกิน 7 ล้าน สำนักงบประมาณเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายอีก 152,700 ล้านบาท รองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานวันนี้ (9 เม.ย.) ซึ่งมีวาระที่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ที่น่าสนใจหลายเรื่อง

วาระเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง เสนอ ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการ
เพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการทางขยายเพดานราคาการโอน การชำระค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 3 ล้านบาทเป็น 7 ล้านบาท มาตรการสินเชื่อดอกเบี้นต่ำ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ปลูกบ้านใหม่ และการทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตซื้อบ้านและที่ดินของชาวต่างๆชาติ 

สำนักงบประมาณ เสนอความเห็นของหน่วยงานเศรษฐกิจ 4 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2568 เพิ่มขึ้นอีก 152,700 ล้านบาท เป็น 3.752 ล้านล้านบาท เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง เสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตของประชาชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง ริมทะเลสาบสงขลา” เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
ของศูนย์มรดกโลก

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี สำหรับจ้างเหมา บริการนักการภารโรง

กระทรวงการต่างประเทศ เสรอ ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 5

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2567 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนวาระเพื่อรับทราบ ที่น่าสนใจ ได้แก่ สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complexv เพื่อแก้ปัญหาการนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital  Wallet เสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พ.ศ….

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วน
แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ…. รวม  2 ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอ มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. (ขยายกำหนดระยะเวลาการขอให้รับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรอง
สถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. 2566)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราขบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 8 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567(แผนปฏิบัติการประจำปี 2567)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566

ส่วนวาระเพื่อรับทราบ ที่น่าสนใจ ได้แก่ สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complexv เพื่อแก้ปัญหาการนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด สถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital  Wallet เสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 พ.ศ….

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบางส่วน
แก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย พ.ศ. ….

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่ใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ…. รวม  2 ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เสนอ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในเยาวชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอ มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอ ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการบริหารจัดการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. (ขยายกำหนดระยะเวลาการขอให้รับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรอง
สถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. 2566)

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราขบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 8 

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567(แผนปฏิบัติการประจำปี 2567)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img