วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกHighlight“บพข.-EA”ผลักดันงานวิจัยปาล์มน้ำมัน เน้นขยายตลาด-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“บพข.-EA”ผลักดันงานวิจัยปาล์มน้ำมัน เน้นขยายตลาด-พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

“บพข.” จับมือ “EA” ผลักดันงานวิจัย “ปาล์มน้ำมัน” ระดมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นขยายตลาดสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมพลังงานไทย

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหว้ากอ 2 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ “หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” (บพข.) ทำความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยปาล์มน้ำมัน ร่วมกับ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ บพข.-GTR เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ผลักดันการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม และสอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า บพข. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยชุดโครงการ บพข.-บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับปาล์มน้ำมัน และเพื่อสร้างประสิทธิภาพการผลิตในระดับอุตสาหกรรมพลังงานด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ นำไปสู่การสร้างตลาดนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการบูรณาการการทำงานรหว่างภาครัฐและเอกชนไปอีกขั้น ในการที่จะลดปัญหาเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับอุตสาหกรรม ถือเป็นการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพได้ ซึ่งหลังจากการลงนามในบันทึกความร่วมมือ บพข.และ GTA จะมีการประกาศรับข้อเสนองานวิจัยในหัวข้อการใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (Phase Change Material Application – PCM ) โดยการเปลี่ยนน้ำมันปาล์ม หรืออนุพันธ์ของปาล์มให้เป็นสารเคมีมูลค่าสูง เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความแตกต่างของอุณหภูมิสูง เพื่อหาทีมวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ และเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดของ PCM อีกด้วย

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA เปิดเผยว่า GTR ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม EV โดย มีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม GTR มุ่งเน้นการศึกษาสารโอลีโอเคมีคัลส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอย่าง “ปาล์มน้ำมัน” ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน แต่ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและความไม่แน่นอนของราคา GTR ได้จัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพข. ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่า บพข. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีสามารถเชื่อมโยงนักวิจัยในทุกสาขาให้สามารถพัฒนางานวิจัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง และมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ที่จะร่วมกันผลักดัน เพิ่มมูลค่า ปาล์มน้ำมัน ให้เกิดการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img