วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกHighlight“สุทิน”ดัน“แก้ก.ม.จัดระเบียบก.กลาโหม” สกัดรัฐประหาร-กำหนดเกณฑ์ตั้งนายพล
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“สุทิน”ดัน“แก้ก.ม.จัดระเบียบก.กลาโหม” สกัดรัฐประหาร-กำหนดเกณฑ์ตั้งนายพล


“สุทิน” ดันแก้ “ก.ม.ระเบียบกลาโหม” กำหนดเงื่อนไขตั้งนายพล-สกัดทำรัฐประหารหรือก่อกบฎ-ยกเลิกศาลจังหวัดทหาร

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.67 ดร.จำนงค์ ไชยมงคล ผช.รมต.ประจำกลาโหม เปิดเผยถึงการประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่มีนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธานสภากลาโหม โดยที่ประชุมเสนอให้สภากลาโหมรับทราบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่…) พ.ศ…. และร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ….โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้

1.ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม มีการแก้ไขมาตรา 25 และมาตราอื่นๆ โดยมีการกำหนด เงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล โดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้ 3 ประการคือ 1) ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 2) ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ 3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นอกจากนี้ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้พักราชการทันที เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการทหารผู้ใด ที่ใช้กำลังทหาร เพื่อยึดหรือควบคุม อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกสภากลาโหม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5 คน จากเดิม กำหนดไว้เพียง 3 คน และยังมีการแก้ไขอีกหลายมาตรา

2.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ พระธรรมนูญศาลทหาร โดยมีการยกเลิกศาลจังหวัดทหาร และให้ผู้เสียหาย มีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองได้ทั้งในเวลาปกติและเวลาไม่ปกติ และมีสิทธิอุทธรณ์ ได้โดยตรงต่อศาลทหารสูงสุด ในเวลาไม่ปกติ เว้นแต่อยู่ในสถานการณ์การรบหรือสงคราม ซึ่งเดิมในภาวะที่ไม่ปกติไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ซึ่งการแก้ไข กฎหมายดังกล่าวนี้ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปัจจุบัน

  - Advertisment -spot_img
  - Advertisment -spot_imgspot_img

  Featured

  - Advertisment -spot_img
  Advertismentspot_imgspot_img
  spot_imgspot_img