วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
หน้าแรกNEWSโปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 3 ก.ค.
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ 3 ก.ค.


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2567 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2567 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย สมัยหนึ่งให้มีกําหนดเวลา 120 วัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุม เป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง และเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2566 กําหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2566 สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่หนึ่งสำหรับปีพ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2567 ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐนตรี

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img