วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
หน้าแรกHighlightครม.อนุมัติงบกลาง2.3พันล้านให้มท. จ่าย“ค่าอาหารกลางวัน-นม”ให้ท้องถิ่น
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ครม.อนุมัติงบกลาง2.3พันล้านให้มท. จ่าย“ค่าอาหารกลางวัน-นม”ให้ท้องถิ่น

ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง 2.3 พันล้านบาทให้มท. จ่ายอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน-นมให้อบจ.-เทศบาลนคร-เทศบาลเมือง-สถ. สำหรับไตรมาสที่ 4/66

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.สพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,310.26 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำเงินที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ไปชำระเป็นค่าอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสำหรับไตรมาสที่ 4 (ห้วงเดือน ก.ย.2566)

น.สพ.ชัย กล่าวอีกว่า  ทั้งนี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2565 อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และมีมติเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2565 อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ จึงส่งผลให้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สถ. และหน่วยรับงบประมาณตรงไม่เพียงพอ เนื่องจากการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติครม. และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ กระทรวงมหาดไทยจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนดังกล่าว

น.สพ.ชัย กล่าวว่า ขณะที่สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,310,262,300 บาท จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณได้ ดังนี้ 1.อบจ. 4 แห่ง 980,000 บาท 2. เทศบาลนคร 20 แห่ง จำนวน 21,603,600 บาท 3. เทศบาลเมือง 24,209,500 บาท 4.สถ. [ซึ่งมีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดอปท. (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับจัดสรรงบประมาณฯ] 2,263,469,200 บาท

น.สพ.ชัย กล่าวอีกว่า สำหรับในการขอรับจัดสรรงบกลางฯ ปี 2566 ครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้คำนวณค่าใช้จ่ายจากจำนวนนักเรียนจริงในภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับรายละเอียดรายการเงินอุดหนุน วงเงิน 2,310,262,300 บาท จำแนกเป็น 1.อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย 773,502,400 บาท 2.อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา 1,222,062,400 บาท 3.อาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา 314,697,500 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย กระทรวงมหาดไทยได้ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายไว้แล้ว

spot_imgspot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img