วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
หน้าแรกEXCLUSIVEเปิด 4 ร่างคำถาม-จำนวนครั้ง !!! ลง“ประชามติ”แก้รัฐธรรมนูญ60
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เปิด 4 ร่างคำถาม-จำนวนครั้ง !!! ลง“ประชามติ”แก้รัฐธรรมนูญ60

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

คณะอนุกรรมการฯนี้ มี “นิกร จำนง” เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

โดยคณะอนุกรรมการได้นำเสนอ (ร่าง) คำถามการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา และตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังนี้

1.ท่านเห็นสมควรจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่

2.ท่านต้องการแก้ขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
(1) ทั้งฉบับ โดยคงไว้ซึ่งหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์
(2) แก้ไขรายมาตรา

3.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้น ท่านเห็นสมควรจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมาดำเนินการหรือไม่

4.ประเด็นจำนวนครั้งของการทำประชามติ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก.ดำเนินการการออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีการออกเสียงประชามติก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ในกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ที่กำหนดว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ

ข. ดำเนินการออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อกำหนดที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

ค. ดำเนินการออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีการออกเสียงประชามติ เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงประปรมาภิไธย

คำถาม : ในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้น ท่านเห็นสมควรที่จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติกี่ครั้ง

1. 1 ครั้ง

2. 2 ครั้ง

3. 3 ครั้ง

4. มากกว่า 3 ครั้ง

นี่ยังเป็นเพียงร่างคำถาม ที่จะใช้สอบถามความคิดเห็นนักการเมือง ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนจะมีการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้ต่อไป (งบลงประชามติครั้งละ 3 พันล้านบาท)

……..

รายงานพิเศษ : ฟ้าคำราม

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img